Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:39

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled;

Publicerad: 2021-12-29

Hämta föreskriften:

beslutade den 21 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § Uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled ska på begäran lämnas till SCB. 

3 § Uppgifterna ska lämnas av statistiskt utvalda producenter och importörer av produkter (varor och tjänster) hänförliga till avdelningarna A-E, G-N samt S enligt Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2015). Det innebär att följande avdelningar omfattas:

 • Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske.
 • Produkter från utvinning av mineral.
 • Tillverkade varor.
 • El, gas, värme och kyla.
 • Vattenförsörjningstjänster; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
 • Handel; reparation av motorfordon.
 • Hotell- och restaurangtjänster.
 • Transport- och magasineringstjänster.
 • Informations- och kommunikationstjänster.
 • Finans- och försäkringstjänster.
 • Fastighetstjänster.
 • Tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
 • Uthyrnings-, fastighetsservice-, resetjänster och andra stödtjänster.
 • Andra tjänster.

Uppgifterna ska avse priser enligt vad som framgår av bifogad bilaga. Vidare ska uppgifter lämnas om egenskaper hos produkter som ligger till grund för kvalitetsvärdering och uppgifter som används för sammanvägning av prisuppgifter. 

4 § Uppgifter för produkter hänförda till avdelning A-E ska lämnas månadsvis och avse förhållandena för närmast föregående månad. Uppgifterna ska lämnas senast den tionde dagen i varje kalendermånad.

    Uppgifter för produkter hänförda till avdelning G-N samt S ska lämnas kvartalsvis och avse förhållandena för närmast föregående kvartal. Uppgifterna ska lämnas senast den tjugonde dagen i varje kvartal. 

5 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 4 §. 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:2) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende prisindex i producent- och importled upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell
(Ekonomisk statistik och analys)