Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:08

Statistiska centralbyråns föreskrifterom uppgifter till ekonomisk statistik per kvartal;

Publicerad: 2022-03-07

Hämta föreskriften:

beslutade den 1 mars 2022. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-39, 45-47, 58-63 samt 68-74 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran kvartalsvis lämna uppgifter avseende lager, enligt bilaga 1.

     Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-68 samt 71-82 ska på begäran kvartalsvis lämna uppgifter om investeringar, enligt bilaga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, enligt närmare upplysningar i bilagorna.

     Företag med verksamhet enligt SNI-kod 01-63, 68-82 samt 90-96 ska på begäran kvartalsvis lämna resultaträkningsuppgifter, enligt bilaga 11. Företagen får välja mellan att lämna dessa uppgifter uppställda enligt kostnadslagsindelning eller funktionsindelning, vilka specificeras i bilaga 11.

     De efterfrågade uppgifterna ska på begäran även kunna lämnas retroaktivt avseende föregående kvartal.

     Uppgifter ska lämnas av de företag som valts ut genom statistiska metoder. 

2 § De efterfrågade uppgifterna ska lämnas elektroniskt på det sätt som SCB anvisar senast tjugo dagar efter den dag som SCB:s begäran är daterad. 

3 § Finns särskilda skäl får SCB besluta om att lämna uppgifter vid senare tidpunkt än vad som anges i 2 §. 

Denna författning träder i kraft den 28 mars 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:6) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om investeringar upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Elisabeth Hopkins
(Ekonomisk statistik och analys)