Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:09

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om omsättning;

Publicerad: 2022-03-07

Hämta föreskriften:

beslutade den 1 mars 2022. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § Företag inom följande branscher enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter till statistik om omsättning, orderingång och kapacitetsutnyttjande. 

B 05  Kolutvinning

B 06  Utvinning av råpetroleum och naturgas

B 07  Metallmalmsgruvor

B 08  Annan industri för mineralutvinning

B 09  Serviceföretag till utvinning

C 10  Livsmedelsindustri

C 11  Dryckesvaruindustri

C 12  Tobaksindustri

C 13  Textilindustri

C 14  Beklädnadsindustri

C 15  Industri för läder och lädervaror

C 16  Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

C 17  Pappers- och pappersvarutillverkning

C 18  Grafisk och annan reproduktionsindustri

C 19  Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

C 20  Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster

          och syntetgummi i obearbetad form

C 21  Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel

C 22  Gummi- och plastvaruindustri

C 23  Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

C 24  Stål- och metallverk

C 25  Industri för metallvaror utom maskiner och apparater

C 26  Industri för datorer, elektronikvaror och optik

C 27  Industri för elapparatur

C 28  Övrig maskinindustri

C 29  Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

C 30  Annan transportmedelsindustri

C 31  Möbelindustri

C 32  Annan tillverkningsindustri

C 33  Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater

E 36   Vattenförsörjning

E 37   Avloppsrening

E 38   Avfallshantering; återvinning

E 39   Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt

          annan verksamhet för föroreningsbekämpning

G 45  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

G 46  Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

G 47  Detaljhandel utom med motorfordon

H 49  Landtransport; transport i rörsystem

H 50  Sjötransport

H 51  Lufttransport

H 52  Magasinering och stödtjänster till transport

H 53  Post och kurirverksamhet

I 55    Hotell- och logiverksamhet

I 56    Restaurang-, catering- och barverksamhet

J 58   Förlagsverksamhet

J 59   Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar

          och fonogramutgivning

J 60   Planering och sändning av program

J 61   Telekommunikation

J 62   Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

J 63   Informationstjänster

L 68   Fastighetsverksamhet

M 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

M 70 Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster

          till företag

M71   Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning

och analys

M 72 Vetenskaplig forskning och utveckling

M 73 Reklam och marknadsundersökning

M 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

M 75 Veterinärverksamhet

N 77 Uthyrning och leasing

N 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster

N 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och

relaterade tjänster

N 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet

N 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

N 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

P 85   Utbildning

Q 86 Hälso- och sjukvård

Q 87 Vård och omsorg med boende

Q 88 Öppna sociala insatser

R 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet

R 91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

R 92 Spel- och vadhållningsverksamhet

R 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

S 95   Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

S 96   Andra konsumenttjänster

     Uppgifter ska lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska

metoder. 

3 § Uppgifter om omsättning per kalendermånad ska lämnas varje månad av de utvalda företagen i samtliga branscher. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 

4 § Uppgifter om orderingång per kalendermånad ska lämnas varje månad av de utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 

5 § Uppgifter om kapacitetsutnyttjande per kvartal ska lämnas varje kvartal av de utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 

6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 3–5 §§. 

7 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilagan. Där framgår även till vilken undersökning uppgiften behövs.

Denna författning träder i kraft den 28 mars 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:16) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)     

Elisabeth Hopkins
(Ekonomisk statistik och analys)