Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:16

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it;

Publicerad: 2022-04-29

Hämta föreskriften:

beslutade den 26 april 2022.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om företagens utgifter för it ska på begäran lämnas en gång per år till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut med statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska på begäran lämnas till SCB senast torsdagen den 22 september eller vid en senare tidpunkt som SCB beslutar om och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämningen Företagens utgifter för it 2021 (bilaga)

Denna författning träder i kraft den 1 september 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:5) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Birgitta Mannfelt
(Ekonomisk statistik och analys)