Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:18

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter;

Publicerad: 2022-06-13

beslutade den 7 juni 2022.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15§ förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgifter som ska lämnas till
SCB för statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens
konsumtionsutgifter.

2 § Uppgifterna ska lämnas av näringsidkare som erbjuder elektroniska
betalningslösningar för köp av konsumentvaror eller konsumenttjänster till
konsumenter.

3 § Uppgifterna lämnas årsvis, en månad efter referensårets utgång.
Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en
annan tidpunkt än den som anges i första stycket.

4 § Uppgifterna ska lämnas i elektroniskt format på det sätt som SCB anvisar.

5 § Uppgifter som lämnas ska avse alla transaktioner (köp/retur) som
privatpersoner folkbokförda i Sverige samt utländska privatpersoner gör genom
kortköp eller annat (elektroniskt) betalningsmedel i svenska företag.

Följande information/brytningar ska inkluderas, aggregerat på månad:

1. Indelning på bransch på finaste nivå tillgänglig i uppgiftslämnarens system.
2. Beskrivning av bransch om tillgänglig i uppgiftslämnarens system.
3. Indelning på privat- eller företagskort/privat- eller företagsköp.
4. Indelning på svenskt eller utländskt kort.
5. Postnummer för köpstället om det finns tillgängligt i uppgiftslämnarens
system.
6. Uppgift om försäljningskanal – e-handel eller fysisk butik – om det finns
tillgängligt i uppgiftslämnarens system.
7. Betalningstyp (faktura, kort etc), i de fall då uppgiftslämnaren erbjuder flera
betalsätt till sina kunder.
8. Värde för köp minus värde för returer.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2022.

På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Helena Kaplan
(Ekonomisk statistik och analys)