Till innehåll på sidan

Beställa mikrodata

SCB:s mikrodata om enskilda personer och företag är skyddade av sekretess. Ett projekt kan dock få tillgång till data i pseudonymiserad form efter sekretessprövning om SCB bedömer att det finns juridiskt stöd för att bryta sekretessen och projektet har stöd att behandla uppgifterna. Välkommen med din beställning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det? 

När SCB tar emot din beställning tilldelas du så snart som möjligt en handläggare. Ibland är det kötid till handläggare, men du informeras om det i samband med att du skickar in din beställning.

Det finns flera faktorer som påverkar priset och hur lång tid det tar innan du som beställare kan ta del av data. De mikrodatautlämnande som SCB hanterar omfattar allt från ett fåtal bakgrundsvariabler från ett register på en avgränsad population, till stora uttag från flera olika register för komplexa populationer. Ibland måste SCB hjälpa till att hantera data från andra registerhållare. I vissa fall är SCB beroende av att populationen inkommer ifrån andra registerhållare vilket kan medföra att SCB måste avvakta sina bearbetningar tills population inkommit. 

Populationens storlek och antal registeruppgifter som efterfrågas påverkar priset marginellt så länge uppgifterna kan hämtas från ett och samma register. Normalt tar det 1–6 månader från det att du har tilldelats en handläggare till det att vi levererar mikrodata till dig.

Det är först efter en sekretessprövning som SCB har möjlighet att lämna en fastställd prisuppgift. SCB tillämpar principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att SCB tar betalt för den faktiska kostnaden för att handlägga och producera det aktuella uppdraget. Merparten av uppdragen hamnar inom kostnadsintervallet 30 till 60 tkr. Mer information hittar du under prissättning

Steg för steg från beställning till leverans 

1. Förberedelser innan beställning

De dokument som SCB behöver för att kunna handlägga och sekretesspröva ditt ärende listas nedan:

  • Specifikation av mikrodata som önskas från SCB, där du beskriver population, samt register och variabler. Skapa gärna en variabellista enligt mallen nedan.

Mall för variabellista (xlsx) 

  • Forskningsplan/Projektplan
  • Ansökan om etikprövning och beslut om godkännande (gäller endast forskningsändamål som omfattar känsliga personuppgifter enligt GDPR).

2. Beställning

Spara ner och fyll i beställningsblanketten:

Beställningsblankett (docx) 

Skicka beställningsblanketten och tillhörande bilagor per e-post till oss.

mikrodata@scb.se

3. Handläggning och sekretessprövning

När det är din tur blir du tilldelad en handläggare hos SCB som är din kontaktperson under ärendets gång. När du och handläggaren har gått igenom din beställning genomför SCB en sekretessprövning. Det kan hända att SCB inte finner stöd för behandling av vissa uppgifter och att du därför uppmanas att begränsa uttagets omfattning alternativt komplettera med information om stödet för behandlingen. 

Om uppdraget gäller forskningsändamål som omfattar känsliga personuppgifter enligt GDPR är det en förutsättning att det finns ett godkännande av projektet från Etikprövningsmyndigheten för att känsliga personuppgifter ska få behandlas. Observera att ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten inte per automatik betyder att SCB får bryta sekretessen och lämna ut uppgifter till er som beställare. Etikprövningsmyndigheten prövar de etiska aspekterna utifrån etikprövningslagen och SCB prövar utlämnande av data kopplat till lagstiftningen om offentlighet och sekretess. Godkännandet från Etikprövningsnämnden utgör en del av den utlämnandeprövning som SCB är skyldig att göra inför varje utlämnande.

4. Offert

Om sekretessprövningen blir godkänd lämnar SCB en offert till dig som innehåller en beskrivning av SCB:s åtagande, leveranstidpunkt och pris. 

5. Leverans

SCB erbjuder bland annat mikrodataleverans via Microdata Online Access (MONA). Önskas leverans utanför MONA kommer SCB överens med dig om annat leveranssätt.

MONA – leveranssystemet för mikrodata

Kontakt

Beställa mikrodata

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
mikrodata@scb.se