Till innehåll på sidan

Godstransport

Undersökningar om Godstransport

Luftfartsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Flygplatser, Godstransport, Persontransport, Flyg

Bantrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Sjötrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.

Godstransport, Persontransport

Varutransporter med lätta lastbilar

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken uppdateras inte längre.

Godstransport, Lastbilar

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Godstransport, Lastbilar, Körsträckor

Varuflödesundersökning

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom landet och utrikes. Statistiken ska gå att bryta ned dels på regioner och branscher och dels på varuslag. Varuflödet mäts främst i form av godsmängd, varuvärde och använda trafikslag, totalt och fördelat på varuslag och lasttyper.

Godstransport