Till innehåll på sidan

Godstransport

Undersökningar om Godstransport

Luftfart

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Flygplatser Godstransport Persontransport Flyg

Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Järnvägar Persontransport Kollektivtrafik

Sjötrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Persontransport

Varutransporter med lätta lastbilar

Statistiken uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Lastbilar

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport Lastbilar Körsträckor

Varuflödesundersökningen

Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom landet och utrikes. Statistiken ska gå att bryta ned dels på regioner och branscher och dels på varuslag. Varuflödet mäts främst i form av godsmängd, varuvärde och använda trafikslag, totalt och fördelat på varuslag och lasttyper.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Godstransport