Till innehåll på sidan

Befolkning 1811–1850

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet hushållens befolkning. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Kongl. Tabell-Commissionens under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t angående nativi­tetens och mortali­tetens för­håll­ande ... samt Rikets fol­kmängd sistberörde år ...

Serien innehåller Kongl. Tabell-Commissionens under­dåniga berätt­else angå­ende nativi­tetens och mortali­tetens för­håll­ande under åtta fem­års­perioder 1811/1815–1846/1850 samt rikets folk­mängd sist­berörda år. Dess­utom finns upp­gifter om folk­mängdens ­ökning under det senaste decenniet, jämfört med det föregående.

En del berättelser omfattar endast ett par av fem­års­periodens år.

Senare statistik

Se även