Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik 1911–2001

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet befolkningsstatistik. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Befolkningsrörelsen översikt och beskrivning 1901–1960

Tidigare statistik

Beskrivning

Folkmängden i riket, kommuner och församlingar

De äldsta publicerade uppgifterna om folk­mängden i riket, kommuner och försam­lingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka fem års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). Befolk­nings­statistik och dess före­gångare Tabell­kommissionens berättelser.

För perioden 1910–1961 finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 december. Uppgifter för 1962–1966 har publicerats i serien Statistiska med­delanden (SM), (B 1963:8, B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5).

Mellan åren 1967 och 1979 ingår uppgifterna i Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i Folkmängd 31 dec, del 1‑2 och mellan 1991 och 1996 finns upp­gifterna i Befolk­nings­statistik del 1.

Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige 1720–1967, Del 1 Befolk­ning, 2. uppl. Folk­mängden i kommuner och försam­lingar från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt indel­ningen i kommuner 1 januari 1976 finns utgiven i Folkmängd 31 december 1950–1975 i län, kommuner och församlingar.

Befolk­ningsförändringar

De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och försam­lingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolk­nings­statistik, där uppgifter lämnas för femårs­perioderna 1851–1855 och 1856–1860 samt därefter för tio­års­perioder till och med 1891–1900.

För de därefter följande fem tio­års­perioderna finns motsvarande uppgifter i Befolk­nings­rörelsen, över­sikt för åren 19x1–19y0. Den sista tio­års­över­sikten publiceras i Befolk­nings­för­änd­ringar 1961–1970. För de tre år­tiondena mellan 1881 och 1910 är upp­gift­erna om födda och döda utökade med uppgifter om utrikes flyttning.

För åren 1911–1957 finns inga för­saml­ings­upp­gifter och inga andra kommun­upp­gifter än för städerna. De publi­cerades i Befolk­nings­rörelsen och avsåg födda, döda och flyttningar.

Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och även dessa uppgifter avser födda, döda och flytt­ningar och åter­finns för åren 1958–1961 i Folk­mängden inom administra­tiva områden.

För åren 1962–1966 finns motsvarande uppgifter i serien Statistiska med­delanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. För för­sam­lingar, kommun­block och A‑regioner finns uppgifter endast för 1966 och dessa redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommun­block och A‑regioner i Be 1967:12.

Från och med 1967 till och med 1972 har upp­gifterna samman­förts i Befolk­nings­för­änd­ringar del 1. Dessa upp­gifter baseras på de summariska folk­mängds­redo­görels­erna. Från och med 1973 grundas upp­gifterna i Befolk­nings­för­änd­ringar del 1 på aviseringar till Registret över total­befolk­ningen (RTB). Mellan 1991 och 1996 publiceras upp­gifterna i Befolk­nings­statistik del 1 och från 1997 i Befolk­nings­statistik del 1–2.

Dödsorsaker och livslängdstabeller

En årlig sammanställning av antal dödsfall per dödsorsak enligt en fastställd nomenklatur har publicerats i Dödsorsaker 1911–1996. Den första volymen innehåller en historik över dödsorsaksstatistiken från mitten av 1700-talet. Före 1911 publicerades statistik om dödsorsak i BiSOS A, Befolkningsstatistik.

Livslängdstabellerna 1901-2000 har utgivits vart tionde år och samlar statistik om förväntad livslängd för olika åldersgrupper. Tre publikationsserier har följt på varandra: Dödlighets- och livslängdstabeller 1901–1950, Livslängdstabeller 1951–1980 och Livslängden i Sverige – Livslängdstabeller för riket och länen, Demografiska rapporter 1981–2000.

Inrikes och utrikes flyttningar

Flyttningsstatistiken har under åren 1991–1996 publicerats i Befolk­nings­statistik del 2 och från 1997 Befolk­nings­statistik del 1–2. Mellan 1967 och 1990 redo­visades statistiken i Befolk­nings­för­änd­ringar del 2: flytt­ning mellan kommuner, under åren 1967–1972 med under­titeln "Flytt­ning mellan kommun­block".

Tidigare har uppgifter om flytt­ningar mellan kommun­block publicerats i serien Statistiska med­delanden (SM) och åter­finns för åren 1963‑1966 i B 1965:17, Be 1966:13 och 18 samt Be 1967:20.

Uppgifter om inrikes flytt­ningar till och från de olika kommun­blocken efter de flytt­andes kön och ålder har publicerats 1961–1966 i Statistiska med­delanden (SM). Rapporterna har beteck­ningen B 1965:9, 13 och 14, Be 1966:12 och 18 samt Be 1967:20. Utrikes flytt­ningar har tidigare redo­visats i Inrikes‑ och utrikes flytt­ningar 19xx i Statistiska med­delanden (SM) under åren 1971–1990.

Folkmängden i judiciella och kyrkliga indelningar med mera

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i andra områden än kommuner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A, Befolk­nings­statistik.

Folkmängdsuppgifter för judiciella indel­ningar finns för perioden 1910–1961 i Folk­mängden inom administra­tiva områden, medan under denna period upp­gifter för övriga indel­ningar endast med­delas för folk­räknings­åren i Folk­räkningen.

För åren 1962–1966 finns folkmängds­uppgifter för successivt allt fler indelningar i serien Statistiska med­delanden (SM). De återfinns:

  • för 1962‑12‑31 i B 1963:16,
  • för 1963‑12‑31 i B 1964:9,
  • för 1964‑12‑31 i B 1965:5 och 15,
  • för 1965‑12‑31 i Be 1966:6 och 9,
  • för 1966‑12‑31 i Be 1967:9 och 10.

Från och med 1967‑12‑31 och till och med 1979‑12‑31 med­delas mot­svarande uppgifter i Folkmängd, del 2. De nuvarande tabellerna över folk­mängden i land­skapen och lands­tingen fort­sätter från och med 1980‑12‑31 i Folkmängd, del 1–2.

Födda och döda, civil­stånds­ändringar m. m. 1816–2001

Äldre befolk­ningsstatistik utgavs för åren 1816–1850 i Tabell­kommissionens berättelser för varje fem­års­period och för åren 1851–1910 i Bidrag till Sveriges officiella statistik, A, Befolk­nings­statistik.

Befolk­ningsstatistiken utgavs för åren 1911–1960 i Befolk­nings­rörelsen, för åren 1961–1966 i Folk­mängdens föränd­ringar, för åren i 1967–1990 i Befolk­nings­för­änd­ringar 19xx del 3 och från och med året 1991 i Befolk­nings­statistik del 4.

Folkmängden efter kön, ålder, födelse­land och med­borgar­skap m. m. 1967–2001

Befolk­ningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolk­nings­statistik del 3. Under åren 1968–1990 hade den titeln Folkmängd 31 dec 19xx del 3 "För­del­ning efter kön, ålder, civil­stånd och med­borgar­skap i kommuner m.m." men under åren 1968–1972 löd under­titeln "För­del­ning efter kön, ålder och civil­stånd i kommun­block m.m.". År 1967 utgavs rapporten under titeln Folkmängden 1 nov 1967 enligt indel­ningen 1 jan 1968 efter kön, ålder och civil­stånd i hela riket, länen, A‑regionerna och kommun­blocken.

Uppgifter om befolk­ningens för­delning efter bland annat med­borgar­skap samt familje­statistik publicerades för åren 1968–1972 i serien Statistiska med­delanden (SM), nämligen:

  • för 1968 i Be 1969:8,
  • för 1969 i Be 1970:4 och Be 1970:6,
  • för 1970 i Be 1971:5 och Be 1971:7,
  • för 1971 i Be 1972:6 och för 1972 i Be 1973:7.