Till innehåll på sidan

Rättsväsendet 1830–1856

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet rättsväsendet. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Sammanfattande serietitel: Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t.

Justitiestatsministerns under­dåniga berättelse för åren 1830–1856 utgavs i två serier. En samman­fatt­ning av utgiv­ningen finns i första volymen av efter­följ­aren Bidrag till Sveriges officiella statistik B (BiSOS B).

Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t an­gående civila rätte­gångs­ärendena och brott­målen i riket 1830–1856

Innehåller brottmål och civila rätte­gångs­ärenden i Sverige. För­håll­andet mellan brottens beskaff­enhet och före­komsten i de olika länen redo­visas i serien. Andra variabler kan vara: "ålder, här­komst, egenskap af gifte eller ogifte, stånd eller yrke, christen­doms­kunskap samt födelse­ort, hem­vist" och kön.

Innehåller lagfarna egendomar och inteck­ningar. Här kan man bland annat följa från och till vilka stånds­klasser fast egen­dom flyttats.

Senare statistik

Se även