Till innehåll på sidan

40 000 lärare arbetar inte med undervisning

Publicerad: 2016-02-03

Lärarbristen fortsätter att vara ett stort problem för skolan. År 2013 arbetade nästan 40 000 lärarutbildade i andra yrken utanför skolan. Det motsvarar knappt en av sex lärarutbildade som ur skolans perspektiv kan betraktas som en outnyttjad resurs.

De senaste åren har lärarbristen uppmärksammats allt mer i den allmänna debatten. SCB:s och Skolverkets prognoser visar att det även framöver kommer att vara svårt att få tag på utbildade lärare. Att kunna ta tillvara de delar av arbetskraften som idag har en lärarutbildning blir ur det perspektivet viktigt för skolan.

Knappt åtta av tio lärarutbildade i skolan

År 2013 - det senaste år som vi har uppgifter för - fanns det 256 000 personer i åldern 25–64 år med en lärarutbildning. Av dessa var det närmare 240 000 personer, eller 94 procent, som arbetade. Resten var antingen arbetslösa eller stod utanför arbetsmarknaden, till exempel på grund av långvarig sjukdom.

De som har en lärarutbildning kan delas upp i fyra kategorier utifrån om de arbetar inom eller utanför skolan, respektive om de arbetar som lärare eller inom andra yrken. Eftersom det i första hand är behoven av lärare inom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och fritidshem som tas upp i den allmänna debatten, avgränsas skolan här till dessa utbildningsformer.

Fördelning av lärarutbildade

Efter arbete inom respektive utanför skolan, 2013.

Figur över fördelning av lärarutbildade i åldern 25–64 år efter arbete inom respektive utanför skolan, 2013

Den första gruppen, lärare i skolan, är den absolut största. Den består av 174 200 lärarutbildade, eller 73 procent. I denna grupp finns till exempel förskollärare, grundskollärare eller gymnasielärare.

Den andra gruppen, andra yrken i skolan, utgörs av dem som är verksamma i skolan, men inte som lärare. 13 400 personer, eller närmare 6 procent, finns i denna grupp. De arbetar till exempel som rektorer, skolchefer eller administratörer.

Den tredje gruppen består av lärare utanför skolan. Det handlar om cirka 12 600 personer, eller 5 procent. Hälften av dessa undervisar inom övriga delar av utbildningsväsendet, till exempel på universitet och högskolor eller inom vuxenutbildning. Här finns även rådgivare i pedagogiska frågor vid myndigheter eller förskollärare och fritidspedagoger inom religiösa samfund.

I den fjärde och sista gruppen finns lärarutbildade som arbetar inom andra yrken utanför skolan. Dessa 39 200 personer, eller 16 procent, arbetar bland annat som verksamhetschefer, utredare eller handläggare inom myndigheter eller som vård- och omsorgspersonal. Denna grupp kan, utifrån skolans perspektiv, betraktas som en outnyttjad resurs.

Utbildade yrkeslärare utanför skolan

Andelen som arbetar inom respektive utanför skolan varierar beroende på inriktningen på lärarutbildningen. Fritidspedagoger och yrkeslärare är de två grupper som i störst utsträckning har andra yrken utanför skolan. Bland yrkeslärarna rör det sig om närmare 40 procent. Bland dessa finner vi bland annat verksamhetschefer inom vård och omsorg och handläggare vid myndigheter.

Lärarutbildade fördelat efter arbete

Inom eller utanför skolan samt lärarinriktning. År 2013

Stapeldiagram över fördelning av de lärarutbildade i åldern 25–64 år på arbete inom och utanför skolan, efter inriktning, 2013

Bland utbildade speciallärare och specialpedagoger arbetar en relativt stor andel, 14 procent, som lärare utanför skolan. Dessa är i stor utsträckning anställda som pedagogiska rådgivare inom vård och omsorg samt offentlig förvaltning.

Omvänt är det vanligast att arbeta som lärare inom skolan bland de med lärarutbildning för grundskolans tidigare år. Cirka 82 procent av dessa undervisar och utöver detta är 5 procent anställda i skolan, men inom andra yrken, exempelvis som rektorer eller skolledare.

Vanligare att män och äldre arbetar utanför skolan

Det är dubbelt så hög andel män som kvinnor som arbetar utanför skolan och läraryrket, 26 procent jämfört med 14 procent. Till antalet handlar det dock om färre personer, eftersom en stor majoritet av de lärarutbildade är kvinnor.

På samma sätt är det vanligare att äldre personer med lärarutbildning arbetar utanför läraryrket och skolan. I åldern 25–39 år har 8 procent av kvinnorna och 15 procent av männen andra yrken utanför skolan. I åldern 55–64 år är motsvarande andelar 19 procent bland kvinnorna och 34 procent bland männen.

Lärarutbildade utanför skolan och inom andra yrken

Andel av samtliga sysselsatta med en lärarutbildning, efter ålder och kön, 2013

Stapeldiagram över lärarutbildade som arbetar utanför skolan och inom andra yrken än lärare, andel av samtliga sysselsatta med en lärarutbildning, efter ålder, 2013

Vanligast med arbete inom vård och omsorg

Bland de 39 200 lärarutbildade som varken arbetar som lärare eller i skolan, är det en relativt stor bransch- och yrkesspridning.

Cirka 7 000 finns inom vård och omsorg. Många av dessa arbetar till exempel som vårdbiträden eller skötare. Det är främst kvinnorna som arbetar inom vården, och det är också vanligare bland de som är utbildade till yrkeslärare eller fritidspedagoger.

En annan stor bransch är offentlig förvaltning där 6 800 lärarutbildade återfinns. Ungefär hälften av dessa är utredare eller handläggare, alternativt drift- och verksamhetschefer inom myndigheter som bland annat administrerar utbildning. Vanligast är det att personer med speciallärar- och specialpedagogutbildning arbetar inom offentlig förvaltning istället för i skolan.

Ytterligare knappt 6 000 personer återfinns inom företagstjänster. Denna bransch omfattar bland annat konsulttjänster till företag, arbetsförmedling och rekrytering samt kreditinstitut och försäkringsbolag. Det är förhållandevis stor yrkesspridning bland de lärarutbildade inom denna branschgrupp, men några av de vanligare yrkena är platsförmedlare, banktjänstemän och kreditrådgivare samt administrativa assistenter.

Lärarutbildade som arbetar utanför skolan och inom andra yrken

Fördelat efter bransch. År 2013

Stapeldiagram över branscher som de lärarutbildade 25–64 år som arbetar inom andra yrken utanför skolan befinner sig i, år 2013

Fakta

Alla antalsuppgifter i artikeln avser förvärvs­arbetande i åldern 25–64 år om inget annat anges. Uppgifterna avser år 2013, vilket är det senaste år för vilket uppgifter finns. Dataunderlaget består av en sambearbetning av SCB:s register­baserade arbets­marknads­statistik (RAMS), SCB:s yrkes­register och registret över befolk­ningens utbildning.

Lärarutbildning

Med lärarutbildning avses förskollärar­utbildning, fritids­pedagog­utbildning, lärar­utbildning för grund­skolans lägre åldrar, lärar­utbildning för grund­skolans högre åldrar, gymnasie­lärar­utbildning, yrkes­lärar­utbildning samt speciallärar- och special­pedagog­utbildning.

Läraryrken

Med läraryrken avses gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasie­lärare i yrkesämnen, lärare i estetiska och praktiska ämnen, grund­skol­lärare, special­lärare, skol- och utbild­nings­konsulenter med flera, övriga pedagoger med teoretisk specialist­kompetens, förskol­lärare och fritids­pedagoger, andra lärare och instruktörer samt universitets- och hög­skolelärare.

Kontakt

Eric Hellsing

Telefon
010-479 43 16
E-post
eric.hellsing@scb.se