Till innehåll på sidan

Färre kvinnor än män driver företag

Publicerad: 2017-03-08

Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande.

Det finns flera orsaker till varför personer väljer att bli företagare. För många handlar det om viljan att driva något eget, medan andra blir företagare mer av nödvändighet. Oavsett orsak är det inte lika vanligt att kvinnor driver företag som att män gör det. Bland alla förvärvsarbetande kvinnor var det fem procent som arbetade som företagare. Motsvarande andel bland män var elva procent.

Som företagare i den här artikeln avses personer som driver en enskild firma eller ett fåmansaktiebolag. Statistiken över företagare kommer från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Kvinnor kombinerar ofta företagande med anställning

Många företagare startar upp sin verksamhet samtidigt som de har en anställning, förmodligen eftersom det är mindre riskfyllt. I RAMS-statistiken har alla förvärvsarbetande en huvudsysselsättning som företagare eller anställd. Huvudsysselsättningen kan sedan kombineras med en anställning eller ett företagande som bisyssla.

Kvinnor kombinerar i större utsträckning sitt företagande med en anställning. Av de kvinnor som var företagare år 2015 hade var fjärde en anställning vid sidan av sin huvudsysselsättning som företagare. Bland de män som var företagare hade knappt en femtedel en anställning som bisyssla.

Kvinnor driver i större utsträckning små företag. Nästan 70 procent av kvinnorna hade ingen anställd i sitt företag. Bland männen var motsvarande andel 56 procent. Männen arbetade ofta som företagare i ett aktiebolag medan kvinnor oftare drev företag som enskild firma.

Hårvård och konsultverksamhet vanligaste branscherna

Den näringsgren som flest kvinnor var företagare inom var hårvård, där en av tio var verksamma. I branschen var det även extra vanligt att vara företagare och mer sällsynt att vara anställd, av de förvärvsarbetande kvinnorna var två av tre företagare.

Totalt sett fanns det flest antal företagare inom restaurangbranschen, en näringsgren som var vanlig bland både män och kvinnor. Men det är också en bransch som sysselsätter många. Av alla förvärvsarbetande kvinnor inom restaurangbranschen var en av tio företagare. Männen var i första hand verksamma som företagare inom byggande av bostadshus och andra byggnader.

De vanligaste branscherna bland företagare mellan 20 och 64 år, 2015

  Kvinnor Antal Män Antal
1 Hårvård 11 153 Byggande av bostadshus
och andra byggnader
11 071
2 Konsultverksamhet avseende
företags organisation
5 638 Restaurangverksamhet 10 901
3 Restaurangverksamhet 4 596 Konsultverksamhet avseende
företags organisation
9 731
4 Kroppsvård 4 156 Byggnadssnickeriarbeten 9 659
5 Redovisning och bokföring 3 951 Vägtransport, godstrafik 7 992

Kvinnor med utländsk bakgrund ofta företagare inom restaurang

Nästan 21 procent av alla företagare hade utländsk bakgrund 2015, vilket var en något större andel än bland anställda där 20 procent hade utländsk bakgrund. Bland företagarna var andelen med utländsk bakgrund större bland kvinnorna än bland männen.

Andelen företagare efter bakgrund 2015

Diagram: Andel företagare efter bakgrund 2015

Restaurangverksamhet var den bransch där flest kvinnor med utländsk bakgrund var företagare. Bland kvinnor med svensk bakgrund var hårvård den vanligaste näringsgrenen. I vissa branscher var skillnaderna tydliga, till exempel inom lokalvård. Bland kvinnor med utländsk bakgrund som var företagare drev nio procent städföretag, medan endast en procent av kvinnorna med svensk bakgrund var företagare inom samma bransch.

Högre utbildningsnivå bland kvinnor

Vilken bransch som är vanligast bland företagare skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå. Hårvård låg i topp bland kvinnor med förgymnasial och gymnasial utbildning medan det inte alls var vanligt bland kvinnor med eftergymnasial utbildning. De arbetade istället inom konsultverksamhet avseende företags organisation.

Företagare har generellt sett lägre utbildningsnivå än anställda på arbetsmarknaden. År 2015 hade 43 procent av de kvinnliga företagarna eftergymnasial utbildningsnivå, medan motsvarande andel bland anställda kvinnor var 49 procent. Bland männen var det 31 procent av företagarna och 37 procent av de anställda som hade en högre utbildning än gymnasieskola. Det var även vanligare bland företagare än bland anställda att ha förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå.

Andel företagare efter utbildningsnivå 2015

Diagram: Andel företagare efter utbildningsnivå 2015

Fakta

Statistiken bygger på uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Statistiken grundar sig på kontrolluppgifter från arbetsgivare samt deklarationer för egna företagare.

Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda alternativt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Kontakt

Malin Andersson

Telefon
010-479 66 44
E-post
malin.andersson@scb.se

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se