Till innehåll på sidan

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Publicerad: 2017-12-11

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens storlek grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur mycket man arbetar och vilken lön man har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär.

Nära 16 procent av befolkningen 65 år och äldre har låg ekonomisk standard, det vill säga en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Personer som är sammanboende har i mindre utsträckning än ensamstående låg ekonomisk standard, 6 procent av alla sammanboende 65 år och äldre har låg ekonomisk standard.

För sammanboende finns i princip inga skillnader mellan kvinnor och män, då de flesta sammanboende par består av en kvinna och en man och deras inkomster räknas samman till hushållets ekonomiska standard. I denna artikel fokuserar vi därför på ensamstående kvinnor och män 65 år och äldre.

Vanligare i hög ålder

Av alla ensamstående 65 år och äldre har 34 procent av kvinnorna och 24 procent av männen låg ekonomisk standard. Andelen är som lägst de första åren efter 65-årsdagen. För många är pensionen högre under denna period, då det är vanligt att ha en tjänstepension som betalas ut under de första fem åren som pensionär. Under dessa år tar många också ut de pengar de pensionssparat och det är relativt vanligt att fortfarande ha arbetsinkomster. Ungefär var tredje ensamstående person har löneinkomst vid 67 års ålder.

Andelen med låg ekonomisk standard är högre i äldre åldrar, det gäller särskilt för kvinnor. Av 70-åringar har 27 procent av ensamstående kvinnor och 23 procent av ensamstående män låg ekonomisk standard. Motsvarande andelar vid 80 års ålder är 37 procent för kvinnor och 23 procent för män och vid 90 års ålder 44 procent för kvinnor och 29 procent för män. Det är också betydligt fler kvinnor än män i dessa åldrar som är ensamstående, tre av fyra ensamstående över 80 år är kvinnor.

Låg ekonomisk standard vanligt bland äldre ensamstående kvinnor

Andel ensamstående personer 65 år och äldre med låg ekonomisk standard, efter ålder. År 2015. Procent
Diagram: Andel ensamstående personer 65 år och äldre med låg ekonomisk standard, efter ålder. År 2015, procent

Kvinnors yrkesliv påverkar

Det är alltså vanligare att ensamstående äldre kvinnor har låg ekonomisk standard än att män i samma ålder har det. I åldrarna över 65 år kommer den största delen av inkomsterna från pension, och pensionen grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv.

När de kvinnor och män som idag är pensionärer var unga såg arbetsmarknaden annorlunda ut än idag. I början av 1970-talet stod cirka 40 procent av kvinnorna i åldrarna 20–64 år utanför arbetskraften. För män var andelen ungefär 10 procent. Under hela 1970- och 1980-talen ökade antalet personer på arbetsmarknaden och det var främst kvinnor som stod för ökningen. I slutet på 1980-talet hade andelen kvinnor utanför arbetskraften minskat till 15 procent. Under 1990-talet och 2000-talet ökade andelen som stod utanför arbetskraften bland både kvinnor och män för att åter sjunka under 2010-talet.

Deltid ger lägre inkomst

När kvinnorna ökade sitt arbetskraftsdeltagande var det främst deltidsarbetet som ökade. Av alla sysselsatta kvinnor år 1987 arbetade 45 procent deltid, jämfört med ungefär 6 procent av de sysselsatta männen. Arbetsmarknaden var i större utsträckning än nu tudelad, kvinnor arbetade i kvinnodominerade yrken och män i mansdominerade yrken.

Lönerna var oftast högre för män än för kvinnor. Kvinnor tog också ut det mesta av föräldrapenningdagarna, 94 procent under 1985. Resultatet blev en lägre sammanräknad förvärvsinkomst för kvinnor än för män som senare även genererade en lägre pension för kvinnor, vilket vi idag kan se i form av en högre andel kvinnor som har låg ekonomisk standard.

Jämfört med 1970-talet är det en lägre andel kvinnor som står utanför arbetskraften idag och bland sysselsatta kvinnor är det en högre andel som arbetar heltid. Men fortfarande arbetar en högre andel av kvinnor än män deltid, 29 procent jämfört med 11 procent. Kvinnor tar fortfarande ut merparten, 73 procent, av föräldrapenningdagarna även om andelen dagar som tas ut av män har ökat.

Kvinnor har även lägre lön än män, 88 procent av mäns lön, vilket främst beror på att kvinnor och män fortfarande arbetar i olika yrken. Det innebär att kvinnor även idag har en lägre sammanräknad förvärvsinkomst än män, vilket påverkar pensionen den dag de lämnar arbetslivet.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har gjort att skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner minskat under senare år. Hur det kommer att se ut när dagens arbetstagare går i pension återstår att se, och det hänger samman både med hur situationen på arbetsmarknaden utvecklas framöver och eventuella förändringar i pensionssystemet.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner minskar

Kvinnors pension i procent av mäns pension, efter ålder, år 2004–2015

Diagram: Kvinnors pension i procent av mäns pension, efter ålder, år 2004–2015

Vanligare med låg ekonomisk standard för kvinnor än män i EU

Andel personer 75 år och äldre med låg ekonomisk standard i EU:s medlemsländer. År 2016, procent

Diagram: Andel personer 75 år och äldre med låg ekonomisk standard i EU:s medlemsländer. År 2016, procent

*Värdet för Irland avser år 2015.

Att kvinnor i större utsträckning än män har låg ekonomisk standard är inte unikt för Sverige. Bland personer 75 år och äldre i EU:s 28 medlemsländer finns en skillnad både mellan länder och mellan könen när det gäller att ha låg ekonomisk standard. I genomsnitt för hela EU har 19 procent av kvinnorna och 13 procent av männen 75 år och äldre låg ekonomisk standard.

Fakta

Artikeln bygger på flera olika statistikkällor. Uppgifter om personer i Sverige som har låg ekonomisk standard hämtas från undersökningen Inkomster och skatter, uppgifter om sysselsättning kommer från Arbetskraftsundersökningarna och statistiken om låg ekonomisk standard i EU hämtas från EU:s levnadsnivåundersökning SILC. Statistik om föräldrapenning kommer från Försäkringskassan.

Kontakt

Lena Bernhardtz

Telefon
010-479 65 27
E-post
lena.bernhardtz@scb.se