Till innehåll på sidan

Många unga kombinerar studier och arbete

Publicerad: 2017-10-04

Arbetsmarknaden visar tydliga säsongsvariationer där antalet sysselsatta är högre under sommar­månaderna. Det beror främst på att fler unga i åldersgruppen 15–24 år är sysselsatta då. Antalet unga arbetslösa visar också en tydlig säsongsvariation med högre arbets­löshet under våren med en topp i juni.

Varje månad visar Arbetskraftsundersökningarna (AKU) siffror som ger en bred beskrivning av den svenska arbetsmarknaden och dess utveckling. Genom att jämföra uppgifter från årets alla månader går det att se en tydlig säsongsvariation när det gäller antalet i arbetskraften, det vill säga sysselsatta och arbetslösa, samt hur många som inte befinner sig i arbetskraften. Säsongsvariationen kan till stor del förklaras av situationen på arbetsmarknaden för personer i åldern 15–24 år. Många i denna ålder växlar mellan studier och arbete under året, det vill säga mellan att vara utanför arbetskraften och i arbetskraften, vilket är synligt i statistiken.

I genomsnitt befann sig drygt 638 000 personer i åldern 15–24 i arbetskraften under år 2016. Omkring 518 000 var sysselsatta medan 121 000 räknades som arbetslösa. Sett över året varierar detta mellan olika månader. Under januari till maj låg antalet syssel­satta på omkring en halv miljon. Många i denna åldersgrupp studerar och i samband med sommaruppehållet är det vanligt bland studenterna att istället arbeta. Det innebär att antalet sysselsatta ökar. I juni var antalet sysselsatta i åldern 15–24 år 100 000 fler än månaden innan och i juli var det ytterligare 40 000 sysselsatta unga. I samband med att höst­terminen drog igång minskade antalet sysselsatta till ungefär samma nivå som innan sommarmånaderna.

Många unga har tidsbegränsad tjänst

De sysselsatta kan ha olika anknytning till arbetsmarknaden. Det gäller framförallt om personen har en fast eller en tidsbegränsad anställning. Bland unga mellan 15 och 24 år var den vanligaste anställningsformen en tidsbegränsad tjänst. I genomsnitt under året gällde det mer än hälften av de sysselsatta unga. Nästan 45 procent hade en fast anställning medan knappt 3 procent antingen var företagare eller räknades som en medhjälpande hushållsmedlem.

Att ha en tidsbegränsad anställning var vanligare bland kvinnor, 59 procent av kvinnorna hade en tidsbegränsad anställning jämfört med knappt 47 procent bland män. Jämförs hela gruppen 15–24- åringar med samtliga sysselsatta i åldern 15–74 år är det tydligt att tidsbegränsade anställningar är vanligast bland de yngre på arbetsmarknaden. Av alla sysselsatta i åldern 15–74 hade 15 procent en tidsbegränsad anställning, jämfört med 53 procent i åldern 15–24 år. Det är också främst de tidsbegränsade anställningarna som ökar under sommaren, då antalet sysselsatta unga stiger.

Flest sysselsatta unga under sommarmånaderna

Befolkningen i åldern 15–24 år efter arbetskraftsstatus, 2016. Tusental.

 Befolkningen i åldern 15–24 år efter arbetskraftsstatus, 2016. Tusental

Under sommarmånaderna ökar antalet sysselsatta unga. Samtidigt är det även fler som söker arbete inför sommaren och därmed räknas som arbetslösa. Antalet som befinner sig utanför arbetskraften minskar under denna period.

Bland personer med tidsbegränsad anställning finns olika former av anställning. Vanligast bland unga var en timanställning, det gäller både kvinnor och män. Knappt 35 procent hade denna typ av anställning. Att kallas in vid behov var en annan relativt vanlig anställningsform, 18 procent av kvinnorna och 14 procent av männen hade denna typ av anställning. Andra anställningsformer är exempelvis vikariat, provanställning eller säsongsarbete.

Antalet arbetslösa varierar tydligt över året. När studerande, som när de inte arbetar eller söker jobb inte tillhör arbetskraften, under vårterminen börjar söka efter ett arbete till sommaren räknas de som arbetslösa. Det innebär att arbetslösheten i gruppen stiger. Arbetslösheten i åldern 15–24 år var under 2016 som högst i juni då den uppgick till nästan 183 000 personer. Det var betydligt högre än under årets övriga månader. I juli, då många studenter börjat arbeta, sjönk antalet arbetslösa till 107 000 och sedan var arbetslösheten lägre under hösten.

Att arbetslösheten bland unga ökar under det första halvåret behöver inte ses som problematiskt. En del av de som är arbetslösa under våren har fått ett arbete som börjar inom tre månader. Dessa var som flest i juni, då knappt 60 procent av de arbetslösa unga inväntade ett arbete som skulle börja inom tre månader.

Vanligt att arbetslösa unga har fått ett arbete som de avvaktar att få börja 

Antal arbetslösa 15–24 år och antal av de arbetslösa som avvaktar ett arbete som börjar inom 3 månader, 2016. Tusental.

Antal arbetslösa 15–24 år och antal av de arbetslösa som avvaktar ett arbete som börjar inom 3 månader, 2016. Tusental

Under våren ökar antalet arbetslösa som har ett arbete de ska påbörja inom tre månader. Som flest är de i juni, när många unga i väntan på ett sommarjobb räknas som arbetslösa.

Personer utanför arbetskraften var som flest i början och i slutet av året då omkring 600 000 i åldern 15–24 ingick i denna grupp. Säsongsmönstret är i huvudsak motsatsen till antalet sysselsatta och arbetslösa. När antalet sysselsatta är som högst under sommarmånaderna är antalet personer utanför arbetskraften som lägst.

Många i gruppen utanför arbetskraften är heltidsstuderande under terminerna och ingår sedan i arbetskraften när de söker arbete eller har påbörjat ett arbete. När sommaruppehållet är slut i augusti och höstterminen börjar återgår många till sina studier och antalet utanför arbetskraften ökar igen.

Arbetsmarknaden

I arbetskraften ingår de som antingen är sysselsatta eller arbetslösa. Till personer utanför arbetskraften räknas bland annat studenter, pensionärer, hemarbetande och långvarigt sjuka.

Säsongsvariation

Återkommande regelbundna variationer, exempelvis att många unga arbetar under sommarmånaderna, kallas för säsongsvariation. För att kunna jämföra statistik mellan perioder som innehåller olika säsongsvariationer säsongrensas data och man tar då bort regelbundna och oregelbundna variationer som förekommer i statistiken på grund av säsongsmässiga beteenden och mönster. Dessa uppgifter publiceras också i Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Kontakt

Fredrik Öhrström

Telefon
010-479 41 12
E-post
fredrik.ohrstrom@scb.se