Till innehåll på sidan

Stockholm bäst på att behålla studenter

Publicerad: 2017-11-30

Många som flyttar till en universitets- eller högskoleort stannar kvar efter examen. Det gäller framför allt de som studerat i Stockholm och har en examen inom teknik eller ekonomi. Men även många lärarstudenter stannar kvar efter examen.

I takt med att allt fler utbildar sig sker en naturlig inflyttning till universitets- och högskoleorterna. Efter avslutad utbildning får många studenter arbete på utbildningsortens lokala arbetsmarknad och väljer att stanna kvar.

Vi har undersökt vilka lokala arbetsmarknader som behåller de teknik-, ekonomi- och lärarstudenter som har en examen från en minst treårig eftergymnasial utbildning. Vi har även undersökt hemvändarna utifrån perspektiven utbildningsinriktning, utbildningsort samt om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor.

Stockholm behåller flest studenter

Stockholms lokala arbetsmarknad fångar upp 79 procent av alla inflyttade ekonomistudenter som har examenskommun Stockholm. Motsvarande andelar för Göteborg och Malmö är 43 respektive 42 procent. För riket som helhet är andelen som stannar kvar oavsett utbildningsinriktning 30 procent.

Noterbart är att 95 procent av dem som har växt upp inom Stockholms lokala arbetsmarknad och har en examen från en utbildning i Stockholm stannar kvar. Motsvarande andelar för Göteborg och Malmö är 85 respektive 94 procent.

Ekonomistudenterna stannar kvar i Stockholm

Andelen studenter med minst treårig eftergymnasial utbildning som bor kvar inom den lokala arbetsmarknaden där de studerade, uppdelat på utbildningsinriktning (2016).

  Regionala univ./
högskola
Klassiska
univ.
Storstads univ./
högskola
Ämne Umeå Örebro Linköping Jönköping Uppsala Lund Sthlm Gbg Malmö
Teknik 19 29 20 23 51 41 67 57 50
Ekonomi 13 15 11 14 67 26 79 43 42
Lärare 18 32 17 24 49 50 56 52 56

Alla inr.

17 22 18 20 51 39 65 51 52

Studenterna har inte vuxit upp inom den lokala arbetsmarknaden.

Stockholm ligger även i topp när det gäller andelen teknikstudenter som väljer att stanna kvar efter examen. Den lokala arbetsmarknaden i Göteborg skiljer sig från Stockholms genom att den fångar upp relativt fler studenter med inriktning teknik jämfört med ekonomi. En förklaring kan vara att Göteborg har relativt stor arbetsmarknad kopplad till tillverkningsindustrin.

När vi jämför de två klassiska universitetsorterna Uppsala och Lund är det Uppsalas lokala arbetsmarknad som behåller störst andel av studenterna. En förklaring till det är att Uppsala ingår i Stockholm-Solnas lokala arbetsmarknad.

Örebro en vinnare bland regionala utbildningsorter

Bland de regionala universitets- och högskoleorterna är det Örebro som utmärker sig. Nästan var tredje inflyttad teknikstudent väljer att stanna kvar. I Jönköping är det bara var femte student.

Mindre lokala arbetsmarknader har svårt att få studenterna att stanna kvar, det gäller i synnerhet ekonomistudenter. Bara drygt 10 procent av de som har en ekonomexamen från Umeå, Jönköping, Linköping eller Örebro stannar på respektive orts tillhörande lokala arbetsmarknad. Även Lunds lokala arbetsmarknad har svårt att behålla ekonomerna, bara var fjärde student stannar.

Lärare den vanligaste hemvändaren

Vår undersökning visar att drygt var fjärde student flyttar tillbaka till sin uppväxtkommun. Skillnaderna är dock stora mellan olika utbildningsinriktningar och utbildningsorter. Högst andel hemvändare finns bland de som har en lärarutbildning (38 procent) medan lägst andel hemvändare finns bland personer med teknikinriktning (22 procent). Tittar vi på uppväxtkommuner ser vi att de två vanligaste kommunerna att återvända till för lärarna är Norrköping (63 procent) och Eskilstuna (58 procent).

Om vi istället tittar på utbildningsort har Stockholm, Göteborg samt de klassiska universitetsorterna Uppsala och Lund lägst andel hemvändare. Högst andel hemvändare oavsett utbildningsinriktning har Jönköping.

Flest flyttar hem efter studier i Jönköping 

Andelen studenter med minst med minst treårig eftergymnasial utbildning som flyttat hem från respektive utbildningsort (2016)

  Regionala univ./
högskola
Klassiska
univ.
Storstads univ./
högskola
Ämne Umeå Örebro Linköping Jönköping Uppsala Lund Sthlm Gbg Malmö
Teknik 25 24 18 28 19 20 20 17 25
Ekonomi 27 26 23 26 23 28 19 19 31
Lärare 42 31 42 42 30 30 30 32 35
Alla inr. 32 29 27 33 22 24 22 22 30

Avser studenter som inte studerat i uppväxtkommunen och boendekommun 2016.

Kvinnor flyttar oftare tillbaka till uppväxtkommunen

På arbetsmarknaden ser vi att kvinnor generellt sett har en högre utbildningsnivå jämfört med män. Ungefär 6 av 10 förvärvsarbetande som har minst en treårig eftergymnasial utbildningsnivå är kvinnor. När det gäller könsfördelning skiljer det sig bland utbildningsinriktningarna. Andelen kvinnor bland de som har en lärarutbildning är 78 procent. Inom ekonomi och teknik är det 55 procent respektive 28 procent kvinnor.

Många lärare flyttar tillbaka till hemkommunen. Därför är det inte förvånande att kvinnor flyttar tillbaka till sin uppväxtkommun i större utsträckning än vad män gör. Andelen kvinnor som är hemvändare är 31 procent, medan motsvarade andel för män är 24 procent.

Oavsett utbildningsort väljer 40 procent av alla kvinnliga lärare att flytta tillbaka, och 31 procent bland män. Jämförs istället inriktning teknik och ekonomi är det små könsskillnader. Bland teknikstuderande är andelen hemvändare något lägre bland kvinnor. 

Kvinnorna lämnar de regionala högskolorna och universiteten

Andelen studenter med minst treårig eftergymnasial utbildning som flyttat hem från respektive utbildningsort och kön. (2016)

  Regionala univ./
högskola
Klassiska
univ.
Storstads univ./
högskola
  Umeå Örebro Linköping Jönköping Uppsala Lund Sthlm Gbg Malmö
Kvinnor 35 32 32 36 23 26 23 24 32
Män 26 23 22 27 21 23 20 18 27

När vi tittar på utbildningsort har Stockholm, Göteborg samt de klassiska universitetsorterna Uppsala och Lund minst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller andel hemvändare. Linköping har störst skillnad mellan könen. 

Så gjorde vi undersökningen

Undersökningens utgångspunkt har varit att följa de personer som 2016 var mellan 29 och 45 år, hade minst en treårig eftergymnasial utbildningsnivå och var förvärvsarbetande. Personen ska även ha en känd uppväxtkommun som i den här artikeln motsvarar individens boendekommun vid 16 års ålder. Vidare används information om personens utbildningsinriktning, examenskommun och 2016 års boendekommun, för att avgöra om personen fångats upp av examenskommunens lokala arbetsmarknad. Med inflyttade studenter avses personer som inte vuxit upp i examenskommunens tillhörande lokala arbetsmarknad.

Artikeln innehåller endast redovisning av ett fåtal utbildningsinriktningar och examenskommuner. Utbildningsinriktning Teknik motsvarar inriktning 5 (Teknik och tillverkning), Ekonomi inriktning 34 (Företagsekonomi, handel och administration), Lärare inriktning 1 (Pedagogik och lärarutbildning) enligt SUN2000 Svensk utbildningsnomenklatur.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se