Till innehåll på sidan

Vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund är företagare än anställda

Publicerad: 2017-04-07

Kvinnor med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden. SCB:s statistik visar att det kan vara lättare för dessa kvinnor att starta företag än att bli anställda.

Ett av måtten som används för att utvärdera arbetsmarknaden är förvärvs­intensiteten. Måttet speglar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt inom en specifik grupp. Kvinnor och män med svensk bakgrund hade år 2015 en förvärvs­intensitet på 82,8 respektive 84,0 procent. Bland kvinnor och män med utländsk bakgrund var förvärvs­intensiteten avsevärt lägre, 59,5 respektive 64,0 procent. Förvärvs­intensiteten signalerar tydligt att personer med utländsk bakgrund har det generellt sätt mycket svårare på arbetsmarknaden som helhet än personer med inhemsk bakgrund.

Totalt sett var det 369 000 personer som arbetade som företagare 2015 och av dessa hade 76 000 utländsk bakgrund. 20,7 procent av företagarna hade alltså utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med att 22,2 procent av hela befolkningen hade utländsk bakgrund. Andelen företagare med utländsk bakgrund var marginellt lägre än andelen anställda.

Kvinnor med utländsk bakgrund som är företagare

Det var vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund arbetade som företagare än att män gjorde det, 23,2 respektive 19,5 procent. När dessa andelar jämförs med andelen anställda med utländsk bakgrund framgår en tendens som pekar på att det kan vara lättare för kvinnor med utländsk bakgrund att få fäste på arbetsmarknaden genom att bli företagare än att vara anställda jämfört med män med utländsk bakgrund.

Det finns ingen skillnad i medelålder mellan män och kvinnor bland företagare med utländsk bakgrund, båda gruppernas medelålder är nästan 45 år. De kvinnliga företagarna hade dock en högre utbildningsnivå – 44,3 procent hade en eftergymnasial utbildning medan motsvarande tal för män var 35,1 procent.

Andel företagare respektive anställda med utländsk bakgrund i näringslivet, uppdelat per kön, procent

Diagram: Andel företagare respektive anställda med utländsk bakgrund i näringslivet, uppdelat per kön, procent

Källa: SCB, RAMS

Andelen kvinnliga företagare med utländsk bakgrund var 23,2 procent medan andelen anställda var 19,7 procent. Motsvarande andelar för män med utländsk bakgrund var 19,5 procent respektive 20,3 procent.

Restaurangverksamhet vanligaste branschen

Restaurangverksamhet var den bransch där flest kvinnor med utländsk bakgrund var företagare. Dessa företag sysselsatte nästan 9 400. Övriga branscher på fem i topplistan var:

  • frisörsalonger
  • städföretag
  • inrättningar för kroppsvård
  • skönhetssalonger

Totalt sett sysselsatte dessa företag 22 400 personer.

De fem branscher som har flest kvinnliga företagare med utländsk bakgrund och hur många dessa sysselsätter

Bransch Antal
företagare
Antal
sysselsatta 
Restauranger 2 738 9 393
Frisörsalonger 2 432 3 479
Städföretag 2 283 6 735
Inrättningar för kroppsvård 1 349 1 545
Skönhetssalonger 978 1 248

Källa: SCB, RAMS

Fakta

Statistiken i artikeln bygger på individer mellan 20–64 år om inget annat nämns.

Företagare enligt RAMS är personer vars högsta deklarerade inkomst kommer från någon typ av näringsverksamhet, där de vanligaste företagsformerna är enskild firma, handels- och kommanditbolag samt fåmansaktiebolag.

Svensk bakgrund avser personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder.

Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda alternativt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se