Till innehåll på sidan

Två av tre adoptioner 2017 var styvbarnsadoptioner

Publicerad: 2018-05-29

Under 2017 adopterades 1 148 personer i Sverige. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. Särskilt vanligt var det för kvinnor i enkönade äktenskap eller partnerskap.

År 2017 fanns det 138 329 adopterade personer i befolkningen. Det är en liten minskning jämfört med 2016. Under 2017 adopterades 1 148 personer i Sverige fördelat på 586 kvinnor och 562 män. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2016, då 1 102 personer adopterades. Ökningen beror främst på att fler svenskfödda adopterades.

Sverige, följt av Taiwan och Thailand, var det vanligast födelselandet bland de som adopterades. Taiwan var det vanligaste födelselandet bland utrikes födda för andra året i rad. Dessförinnan har adopterade födda i Kina varit vanligast sedan 2000.

Adopterade under 2017 efter kön och födelseland

Region Adopterade 2017Adopterade
2016
totalt
Föränd-
ring
Föränd-
ring
procent
TotaltKvinnorMän 
Samtliga
1 148 586 562 1 102 46 4,2
Sverige
712 378 334 677 35 5,2
Utrikes födda
436 208 228 425 11 2,6
Taiwan
52 26 26 43 9 20,9
Thailand
31 19 12 23 8 34,8
Sydkorea
26 6 20 37 -11 -29,7
Sydafrika
26 9 17 22 4 18,2
Colombia
24 6 18 17 7 41,2
Filippinerna
24 13 11 20 4 20,0
Georgien
21 15 6 16 5 31,3
USA
18 11 7 19 -1 -5,3
Indien
17 14 3 24 -7 -29,2
Ungern
17 4 13 9 8 88,9
Övriga länder
180 85 95 195 -15 -7,7

Internationella adoptioner minskar

Ökningen av antalet adoptioner 2017 går mot trenden. Adoptionerna har minskat sedan början av 2000-talet. Det är en minskning av de internationella adoptionerna som påverkat utvecklingen. Sedan början av 2000-talet har internationella adoptioner mer än halverats. Adoptioner av svenskfödda har däremot ökat något de senaste åren och sedan 2013 har fler svenskfödda än utrikes födda adopterats.

Adopterade efter födelseregion 2000–2017

Diagram: Adopterade efter födelseregion 2000–2017

En adoptivfar var vanligast under 2017

Fram till år 2012 var det vanligast att den adopterade fick två adoptivföräldrar, men de senaste åren har flest adopterats av en man. För den största procentuella ökningen sedan år 2000 står dock personer som adopterats av en kvinna. Under 2017 adopterades nästan lika många av en kvinna som av två föräldrar.

Antal adopterade efter antal adoptivföräldrar

Diagram: Antal adopterade efter antal adoptivföräldrar

14 procent adopterades av person i samkönat par

Under 2017 adopterades 883 personer av en eller två föräldrar som var gift med en person av motsatt kön. 104 personer adopterades av en förälder som saknade registrerad partner. Övriga 161 personer adopterades av en man eller kvinna i ett samkönat par. Det motsvarar 14 procent av alla adopterade under 2017.

Det är vanligare för kvinnor som adopterar att ingå i en samkönad relation än det är för män. Under 2017 adopterades 141 barn av en kvinna i en samkönad relation medan 20 barn adopterades av en man i en samkönad relation.

Sedan 2003 finns adoptioner av personer i en samkönad relation registrerade i befolkningsregistret. De första åren var det enbart kvinnor som adopterade, men sedan 2006 har även män i samkönade relationer adopterat barn. Det är dock betydligt vanligare att kvinnor adopterar än män.

Antal adopterade av person i enkönad relation, 2001–2017

Diagram: Antal adopterade av person i enkönad relation, 2001–2017

Vanligt att adoptera sin partners biologiska barn

Under 2017 var två tredjedelar av alla adoptioner styvbarnsadoptioner, det vill säga adoptivförälderns make/maka är adoptivbarnets biologiska förälder. När adoptivföräldern tillhörde ett tvåkönat par var drygt 97 procent av alla adoptioner en styvbarnsadoption.

Även för adoptivföräldrar i enkönade par är styvbarnsadoptioner vanligast. Under 2017 adopterade samtliga kvinnor utom en i ett enkönat par sin partners biologiska barn. Bland männen var andelen styvbarnsadoptioner lägre och det var lite drygt hälften som adopterade sin partners biologiska barn.

 

Adoptivföräldrars partnerrelation efter typ av adoption under 2017

Adoptivföräldrars
partnerrelation
Typ av adoptionTotaltStyvbarns-
adoptioner
AntalAndel
Totalt
 
1 148 736 64,1
Tvåkönad
Två adoptivföräldrar
283 - -
Tvåkönad
En adoptivmor
77 75 97,4
Tvåkönad
En adoptivfar
523 510 97,5
Enkönad
En adoptivmor
141 140 99,3
Enkönad
En adoptivfar
20 11 55,0
Uppgift saknas
Två adoptivföräldrar
4 . .
Uppgift saknas
En adoptivmor
50 . .
Uppgift saknas
En adoptivfar
50 . .

Hälften adopterades i vuxen ålder

Många adopteras i vuxen ålder och medelåldern för samtliga adopterade under 2017 var 18 år. För svenskfödda adopterade var den 24 år. Närmare hälften av samtliga adopterade och två tredjedelar av de svenskfödda som adopterades under 2017 var 18 år eller äldre vid adoptionen. Om man exkluderar de som har adopterats i vuxen ålder sjunker medelåldern vid adoptionen till knappt 4 år.

Av de vanligaste födelseländerna hade adopterade födda i Georgien och USA den lägsta medelåldern, 0,8 år. Samtliga adoptivbarn födda i de länderna adopterades av en person, vanligtvis en kvinna. Precis som för svenskfödda var medelåldern förhållandevis hög för adopterade födda i Thailand och Filippinerna. De adopterades oftast av en man.

Medelålder vid adoptionen och typ av adoptivföräldrar efter kön och födelseland

FödelselandMedelålder
vid adoptionen
Typ av
adoptivföräldrar
TotaltKvinnorMänTvå
föräldrar
En
far
En
Mor
Samtliga
18,0 19,5 16,5 287 593 268
Sverige
24,0 25,3 22,6 55 479 178
Utrikes födda
8,2 8,9 7,6 232 114 90
Taiwan
3,0 2,7 3,4 52 - -
Thailand
17,6 19,7 14,4 6 23 2
Sydafrika
2,0 2,7 1,6 23 - 3
Sydkorea
1,9 1,9 1,9 26 - -
Filippinerna
13,1 17,2 8,2 9 14 1
Colombia
4,2 4,1 4,3 22 2 -
Georgien
0,8 0,9 0,6 - - 21
USA
0,8 0,8 0,7 - 7 11
Ungern
3,2 4,4 2,9 17 - -
Indien
1,6 1,6 1,6 9 - 8
Övriga länder
12,5 12,6 12,5 68 68 44

Av de länder där det var vanligast med två adoptivföräldrar var barnen födda i Sydkorea och Sydafrika yngst med i genomsnitt 2 år vid adoptionen.

I genomsnitt är en adopterad närmare 50 år gammal

Internationella adoptioner är en ganska ny företeelse. Längre tillbaka i historien adopterades främst svenska barn. Det är ett mönster som syns tydligt när man studerar hela gruppen adopterade. De flesta adopterade är födda i Sverige och de var vid utgången av 2017 i genomsnitt 60 år gamla. Utrikes födda adopterade är betydligt yngre och de var i genomsnitt nästan 30 år yngre än de som är födda i Sverige.

Gruppen utrikes födda med den högsta medelåldern är personer födda i Finland. Många av dem är födda åren kring andra världskriget och de flesta av dem är troligen krigsbarn som blev adopterade i samband med kriget.

Antal adopterade efter födelseland och kön 31 december 2017 

RegionAntal adopteradeTotalt
2016
Föränd-
ring
Föränd-
ring,
procent
Medelålder
31 december
2017
TotaltKvinnorMän     
Samtliga
138 329 74 195 64 134 138 811 -482 -0,3 48,8
Sverige
81 362 42 604 38 758 81 937 -575 -0,7 59,6
Utrikes födda
56 967 31 591 25 376 56 874 93 0,2 33,5
Sydkorea
8 906 5 324 3 582 8 900 6 0,1 35,7
Indien
6 951 4 778 2 173 6 956 -5 -0,1 33,9
Colombia
5 477 2 352 3 125 5 463 14 0,3 28,6
Kina
4 214 3 418 796 4 231 -17 -0,4 14,8
Sri Lanka
3 258 1 791 1 467 3 278 -20 -0,6 35,6
Finland
3 214 1 837 1 377 3 305 -91 -2,8 70,7
Thailand
2 292 1 146 1 146 2 263 29 1,3 32,6
Chile
2 112 994 1 118 2 121 -9 -0,4 37,9
Polen
2 010 947 1 063 2 012 -2 -0,1 31,5
Vietnam
1 867 1 008 859 1 867 - - 20,4
Övriga länder
16 666 7 996 8 670 16 478 188 1,1 32,1

Kina vanligaste landet för adoptioner under 2000-talet

Den yngsta gruppen adopterade på topplistan är personer födda i Kina. De var i slutet av 2017 i genomsnitt 15 år gamla och det kan till stor del förklaras av att Kina har varit det populäraste landet för adoptioner under 2000-talet. För adopterade födda under tidigare decennier är Sydkorea, Indien och Colombia de vanligaste födelseländerna.

Adopterade per decennium efter födelseland, 31 december 2017

Adoptions-
decennium
Adopterade
totalt
Vanligaste
födelseland
Antal
personer
Näst vanligaste
födelseland
Antal
personer
2010-talet
4 782
Kina
591
Taiwan
344
2000-talet
9 938
Kina
3 066
Sydkorea
981
1990-talet
10 043
Colombia
1 615
Vietnam
1 058
1980-talet
14 179
Indien
3 121
Sydkorea
2 402
1970-talet
12 796
Sydkorea
3 705
Indien
1 987

Anm: Tabellen avser utrikes födda

De internationella adoptionerna var som vanligast på 1970- och 1980-talen och vid utgången av 2017 var flest registrerade som adopterade år 1977, 1 776 personer. Under 1970-talet var Sydkorea det vanligaste ursprungslandet och därifrån adopterades flest 1974, 620 personer.

Utrikes födda adopterade efter skattat adoptionsår, 31 december 2017

Diagram: Utrikes födda adopterade efter skattat adoptionsår, 31 december 2017

Fakta

Statistiken om adopterade baseras på uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsregister. En adopterad kan ha en eller två adoptivföräldrar.

Statistiken om antalet adopterade under ett kalenderår baseras på folkbokförd befolkning per den 31 december. Alla som är registrerad som adopterad under året redovisas. I några få fall finns personer som adopterats av en förälder ett år och en annan förälder ett annat år. De redovisas som adopterad under två år.

Uppgifter om adoptionsdatum är ovanligt för tiden före 1991 då Skatteverket fick ansvaret för folkbokföringen från Svenska kyrkans församlingar. För utrikes födda som saknar uppgift om adoptionsdag har deras första registrerade invandring till Sverige använts som adoptionstidpunkt. I statistiken över adopterade från 1970 och framåt ingår endast personer som var folkbokförda i Sverige den 31 december 2017. Adopterade som har utvandrat eller dött ingår inte i statistiken. Om en person har två registrerade adoptionsår redovisas denne som adopterad vid den första adoptionstidpunkten.

Kontakt

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Etiketter