Till innehåll på sidan

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter

Publicerad: 2018-03-05

Cirka 15 procent av alla examinerade från en svensk högskola har studerat utomlands. Majoriteten av dem har ordnat studierna på egen hand. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är dock högst för de som varit utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och sämre för de som ordnat studierna på egen hand.

Att studera utomlands förväntas ge många positiva effekter, bland annat ökad anställningsbarhet. Inom EU finns därför ett mål om att minst 20 procent av de som examineras från högskoleutbildning ska ha studerat eller praktiserat utomlands som en del av sin utbildning år 2020. Bland examinerade i Sverige läsåret 2016/17 var det 15 procent som genomfört en del av sin utbildning utomlands. Därtill kommer studenter från Sverige som genomfört hela högskoleutbildningen utomlands, vilket bland annat är vanligt bland läkarstudenter.

Fler studerar utomlands

Under de senaste 10 åren har antalet högskolestudenter i Sverige som fått studiemedel för utlandsstudier ökat, även om antalet har minskat något de senaste två åren. Läsåret 2016/17 var det 25 700 studenter som deltog i utlandsstudier som utbytesstudent eller som freemover. De så kallade freemover-studenterna ordnar sina studier utomlands på egen hand, medan utbytesstudenter deltar i studier där det svenska och det utländska lärosätet har ett utbytesavtal. Utbytesstudenter behöver inte betala studieavgifter vid gästuniversitet och poäng tagna utomlands tillgodoräknas utbildningen i Sverige. Det är mycket vanligare att studera utomlands som freemover än som utbytesstudent.

Hur går det då för personer som studerat utomlands? För att undersöka detta tittar vi närmare på studenter med en examen från en svensk högskola. Det innebär att vi exkluderar freemover-studenter som tagit en examen i ett annat land. Vi jämför andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015 bland de som fått studiemedel för utlandsstudier någon gång mellan 2007–2009 och de som fått studiemedel för studier i Sverige inom samma period men som aldrig fått studiemedel för utlandsstudier. För att räknas som etablerad ska man bland annat ha en arbetsinkomst på minst 224 600 kronor under året, vilket mot­svarar cirka 18 700 kronor per månad, och man får inte ha varit arbetslös under året.

Utbytesstudenter etablerar sig väl

Andelen av de examinerade som är etablerade på arbetsmarknaden varierar beroende på vilken typ av examen det handlar om, men andelen skiljer sig också mellan de som har fått studiemedel för utlandsstudier och de som inte har fått det. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015 är högst bland examinerade som fått studiemedel för utbytesstudier (88 procent), följt av examinerade som enbart fått studiemedel för studier i Sverige (84 procent). Lägst är etableringsgraden bland examinerade som varit utomlands som freemover-studenter (79 procent).

Vi har valt ut några examensgrupper och i de flesta av dem finns detta mönster, det vill säga etableringen är högst bland de som fått studiemedel för utbytesstudier och lägst bland de som fått studie­medel för utlandsstudier som freemover-studenter. Skillnaderna inom de olika examensgrupperna är dock för det mesta små.

Majoriteten ordnade utlandsstudierna på egen hand

Antal personer som fått studiemedel för högskolestudier utomlands 2006/07–2016/17.

Diagram: Antal personer som fått studiemedel för högskolestudier utomlands 2006/07–2016/17

Antalet högskolestudenter som får studiemedel för utlandsstudier har ökat under de senaste tio åren. Antalet freemover-studenter har de senaste åren minskat från drygt 19 000 till 17 000, medan antalet utbytesstudenter har legat stabilt omkring 7 000.

Efterfrågade utbildningar ger goda förutsättningar

Andelen med etablerad ställning är högst bland läkarexaminerade som enbart studerat i Sverige och de med civilingenjörsexamen som studerat utomlands som utbytesstudenter. Bland läkar- och lärar­examinerade är andelen med etablerad ställning högst bland de som enbart studerat i Sverige. Andelen är lägst bland examinerade på grund­nivå som haft Humaniora och konst som huvudsaklig studie­inriktning och som enbart studerat i Sverige.

Två möjliga förklaringar för god etablering bland studenter som studerat utomlands är dels att det är de duktigaste studenterna som pluggar utomlands och att dessa också har de bästa chanserna på arbetsmarknaden. Det råder konkurrens om utbytesplatserna och urvalet sker ofta efter betyg. Därutöver har flera studier visat att utlandsstudier i sig ger bättre chanser på arbetsmarknaden.

Högre etableringsgrad bland utbytesstudenter

Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015 bland examinerade som fått studie­medel för högskolestudier 2007–2009. Procent

 Diagram: Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015 bland examinerade som fått studiemedel för högskolestudier 2007-2009. Procent

Läkarexaminerade har den högsta andelen med etablerad ställning bland de examensgrupper vi har valt ut. Etableringen skiljer sig mycket lite mellan de som genomfört en del av sina studier utomlands och de som enbart studerat i Sverige. Lägst är etableringsgraden bland examinerade på grundnivå med inriktning Humaniora och konst, ett område med förhållandevis svag arbetsmarknad.

Etablerad ställning på arbetsmarknaden

För att ha etablerad ställning på arbetsmarknaden enligt etableringsmåttet ska man ha arbetsinkomst på minst 224 600 kronor under året (avser år 2015), samt vara sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november aktuellt år). Inga händelser som indikerar arbetslöshet eller som indikerar arbetsmarknads­politiska åtgärder får ha funnits under året.

Population

Etableringen på arbetsmarknaden avser examinerade som fått studiemedel för utbytesstudier eller utlandsstudier som freemover någon gång mellan 2007–2009. Examinerade som under denna period fått studiemedel för båda typer av utlandsstudier har exkluderats. De som fått studiemedel för utlandsstudier jämförs med examinerade som fått studiemedel för studier i Sverige under samma period men som aldrig fått studiemedel för utlandsstudier. Totalt ingår cirka 229 000 examinerade, varav 4 procent fått studiemedel för utbytesstudier och 2 procent för utlandsstudier som freemover.

Kontakt

Angelina Nyström

Telefon
010-479 68 29
E-post
Angelina.Nystrom@scb.se