Till innehåll på sidan

Företagsledare anställer oftare någon med liknande bakgrund

Publicerad: 2018-06-15

Det är mer än tre gånger så vanligt att företagsledare med utländsk bakgrund anställer personer som också har utländsk bakgrund, jämfört med Sverigefödda företagsledare. Av 43 000 företag som leds av personer med utländsk bakgrund är sju av tio anställda också födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar.

Mellan åren 2015–2016 ökade arbetsmarknaden med drygt 322 000 personer enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), det vill säga personer som blev förvärvsarbetande 2016 och inte var det året innan. Av de personer som då flödade in på arbetsmarknaden hade 36,8 procent utländsk bakgrund. Totalt sett fördelade sig dessa 322 000 personer på drygt 82 000 företag och majoriteten av dem, 216 700 av dem började arbeta i näringslivet.

Vanligare att ha anställda med liknande bakgrund

Som framgår av tabellen är det betydligt vanligare att en person med utländsk bakgrund får ett jobb hos en operativ företagsledare som också har utländsk bakgrund, jämfört med en operativ företagsledare som har en svensk bakgrund.

Genom en regressionsansatts skattas en oddskvot som pekar på att sannolikheten är drygt tre gånger högre att en person med utländsk bakgrund började arbeta hos en operativ företagsledare med utländsk bakgrund, jämfört med att hen arbetar hos en operativ företagsledare med svensk bakgrund.

Till antalet var det dock fler personer med utländsk bakgrund som anställdes av operativa företagsledare som har svensk bakgrund. Av tabellen framgår att det var 30 000 personer med utländsk bakgrund som anställdes av en operativ företagsledare med samma bakgrund. Det ska jämföras med 48 600 personer med utländsk bakgrund som anställdes av en svenskfödd operativ företagsledare. Samtidigt är det är relativt få personer som är födda i Sverige som anställdes av en operativ företagsledare med utländsk bakgrund, 16 400 personer.

Antal anställda som tillkommer i näringslivet

Uppdelat på utländsk bakgrund samt den operativa företagsledarens bakgrund.

  Operativ företagsledare  
Inflöde av
anställda
Utländsk
bakgrund
Svensk
bakgrund
Totalt
Svensk bakgrund 16 400 121 700 138 100
Utländsk bakgrund 30 000 48 600 78 600
Totalt 46 400 170 300 216 700

Totalt förvärvsarbetade 2016 drygt 4 504 000 personer mellan 20–64 år enligt RAMS. Det motsvarar en förvärvsintensitet, andelen av befolkningen mellan 20 och 64 som förvärvsarbetar, på 78,6 procent. Av de förvärvsarbetade har 21,1 procent utländsk bakgrund.

Det är 26,5 procent i Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund, så andelen förvärvsarbetande är alltså lägre. Skillnaden mellan 26,5 och 21,1 procent kan indikera att personer med utländsk bakgrund har svårare att hitta jobb jämfört med personer som har en svensk bakgrund. Om förvärvsintensiteten redovisas per grupp istället är den 84,3 procent för personer med svensk bakgrund och 62,8 procent för personer med utländsk bakgrund.

Många arbetsgivare finns inom småföretag

I Sverige 2016 fanns det nästan 538 000 företag som hade minst en person som huvudsakligen förvärvsarbetade enligt RAMS. Av dessa företag hade 40,7 procent anställda, medan resterande företag saknade anställda.

Bland de 214 100 företag i näringslivet som har minst en anställd finns det i vart femte företag (20,1 procent) en operativ företagsledare som har utländsk bakgrund. I de drygt 43 000 företagen som leds personer som har utländsk bakgrund är det i genomsnitt 70,6 procent av de anställda på företagen som också har utländsk bakgrund.

Motsvarande siffra för företag som har en operativ företagsledare med svensk bakgrund är 11,8 procent. Av tabellen framgår att ju fler anställda företagen har desto större är andelen förvärvsarbetande som har utländsk bakgrund.

Andel av företagens anställda med utländsk bakgrund

Uppdelat efter den operativa företagsledarens bakgrund, procent

   Operativ företagsledare  
Antal
anställda
Utländsk
bakgrund
Antal
företag
Svensk
bakgrund
Antal
företag
1–9 73,5 37 400 10,8 135 700
10–49 53,5 4 800 15 28 800
50–249 40,2 700 17,6 5 600
–250 25,7 100 20,2 1000
totalt 70,6 43 000 11,8 171 100

Fakta

Artikeln bygger på statistik från den registerbaserade arbetsmarknadsstatsiken samt entreprenörsskapsdatabasen och fokuserar på personer som är klassificerade som förvärvsarbetande enligt RAMS.

Den undersökta gruppen, företagspopulationen, består av företag inom näringslivet. Den operativa företagsledaren måste vara folkbokförd i Sverige per den 31 december 2016.

Genom en logistisk regressionsansats skattas en sannolikhet (oddskvot) som beskriver om och i så fall hur mycket vanligare det är för en person med utländsk bakgrund att bli förvärvsarbetande hos en operativ företagsledare med utländsk bakgrund jämfört med att hen blir förvärvsarbetande hos en operativ företagsledare med svensk bakgrund. Modellen tar hänsyn till företagsstorlek, bransch, ålder och kön på de anställda och de operativa företagsledarna.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se