Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Vinterbröllop – en gammal svensk tradition

Senast uppdaterad: 2017-07-13

Idag är det vanligast att gifta sig på sommaren och augusti är den månad som flest bröllop äger rum. Men sommarbröllopet är ett ganska sent påfund, förr var det höst och vinter som gällde för de giftassugna.

I dag är augusti den vanligaste vigselmånaden, och runt hälften av alla äktenskap ingås under sommarmånaderna. 

Antal giftermål per månad 2014 och 2015

Så var det inte förr i tiden. Fram till 1860-talet var augusti den ovanligaste månaden att gifta sig. Historisk var det istället vanligast att gifta sig under senhöst och vinter.

I SCB:s skrift Befolkningsrörelsen översikt för åren 1921–1930, utgiven 1939, hittar man denna tabell. Där kan man tydligt se att äktenskap under lång tid främst ingicks under årets tre sista månader.

Läs mer i SCB:s skrift Befolkningsrörelsen översikt för åren 1921–1930 (sid 28) (pdf 20 MB)

Skörd och slakt tog tid i augusti

Redan 1869 försöker man i Statistisk Tidskrift förklara mönstret. Författaren E. Fåhræus menar att man på landet undviker sensommarmånaderna, eftersom man då är upptagna med att ta in skörden och slakta.

Han påpekar också att den vanligaste månaden för äktenskap förskjutits under 1800-talet. Detta antar han beror på att fardagen, den dag då drängar och pigor får flytta och byta anställning, flyttats från Mickelsmäss den 29 september, till slutet av oktober.

December blev vanligast för bröllop

”Bland mer och mindre medverkande orsaker i öfrigt till den olika talrikheten i giftermåls ingående i vårt fädernesland torde böra räknas å ena sidan landtbefolkningens brådskande bestyr med hö- och sädesskörden i Juli och Augusti månader, hvilka förete ett ringa antal äktenskap, och å andra sidan den i lag stadgade legostämma för tjenstehjon samt laga fardag om hösten, hvilka omständigheter tvifvelsutan bidraga till det ökade antal ingångne äktenskap, som utmärker årets 3:ne sista månader. Att bland dessa December månad numera intager främsta rummet i stället för Oktober, som förr innehade detta rum, kan förklaras dels af legostämmans för tjenstehjon framflyttning från den 29 September till den 24 Oktober, dels af såväl skördetidens utsträckning som slagtetidens inträffande långt senare än förr. Att Stockholms maximum i fråga om äktenskaps ingående ofta på senare tider infallit i Oktober, torde vara en följd deraf, att mindre behof derstädes förefinnes för vinterförråds samlande.”

Läs mer i Statistisk tidskrift, 1860–1913 (sid 225 och framåt) (pdf, 20 MB)