Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2021 (korrigerad 2021-06-22)

Stora skillnader i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2021-05-11 9.30

I januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya förordning för den sociala statistiken. Anpassningen har lett till vissa förändringar i nivåer. Därför görs i dagsläget inga jämförelser bakåt i tiden. Under första kvartalet 2021 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 65,5 procent och andelen arbetslösa uppgick till 9,7 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,4 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 66,4 procent och arbetslösheten till 9,0 procent. I åldersgruppen 20-64 år uppgick arbetslösheten till 8,3 procent, säsongrensat och utjämnat. Bland utrikes födda var 20,0 procent arbetslösa jämfört med 4,6 procent bland inrikes födda.

Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Vid kommande publiceringar kommer jämförelser inom 2021 att kunna göras för säsongrensade och utjämnade data. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har minskat dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under första kvartalet sammantaget är cirka 84 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s webbsida: Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 449 000 under första kvartalet 2021, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 559 000 och antalet män var 2 890 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,5 procent. Bland kvinnor var det 69,3 procent och bland män 75,6 procent. Antalet ungdomar i åldern 15–24 år i arbetskraften uppgick till 562 000 och det relativa arbetskraftstalet var 48,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften under första kvartalet 2021 till 5 483 000, vilket motsvarar 73,0 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under första kvartalet 2021 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 921 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 308 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 614 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,5 procent. Bland kvinnor var den 62,5 procent och bland män uppgick den till 68,4 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 410 000 och sysselsättningsgraden var 35,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 988 000 och sysselsättningsgraden var 66,4 procent.

Anställda

Under första kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 4 432 000, enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 181 000 och antalet anställda män var 2 251 000. Antalet fast anställda uppgick totalt till 3 822 000 personer, varav 1 832 000 var kvinnor och 1 990 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 610 000 personer. Bland de tidsbegränsat anställda var 350 000 kvinnor och 260 000 män.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 501 000. Antalet fast anställda var 3 832 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 669 000.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 156,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under första kvartalet 2021.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,0 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under första kvartalet 2021 arbetade 3 837 000 personer heltid. Av de heltidsarbetande var 1 642 000 kvinnor och 2 195 000 var män. Totalt arbetade 300 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 654 000 personer lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under första kvartalet 2021 till 31,8 timmar i genomsnitt per vecka. Bland kvinnor var antalet arbetade timmar i genomsnitt 29,7 timmar per vecka och bland män 33,7 timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete i åldern 15-74 år uppgick till 4 444 000 för första kvartalet 2021, icke säsongrensat.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela eller delar av veckan i sin huvudsyssla efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela eller delar av veckan uppgick under första kvartalet 2021 till 1 467 000 personer icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 484 000. Av dessa var 121 000 frånvarande på grund av semester och 143 000 var frånvarande på grund av sjukdom. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 11 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering var 51 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 28 000.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbete till 4 251 000.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 334 000 undersysselsatta under första kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet undersysselsatta 165 000 och bland män 168 000. Undersysselsatta utgjorde 6,8 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under första kvartalet 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 528 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 251 000 och antalet arbetslösa män var 277 000. Arbetslöshetstalet för kvinnor uppgick till 9,8 procent för kvinnor och 9,6 procent för män.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data en arbetslöshet på 495 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 9,0 procent för första kvartalet 2021.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år uppgick till 164 000 under första kvartalet 2021, icke säsongrensat. Av dessa var 74 000 kvinnor och 90 000 män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 152 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 27,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 103 000 heltidsstuderande.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en arbetslöshet på 142 000 personer första kvartalet 2021, vilket ger ett arbetslöshetstal på 24,0 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under första kvartalet 2021 bestod denna grupp i åldern 15-74 år av 2 067 000 personer, varav 1 135 000 var kvinnor och 931 000 var män. Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 907 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 715 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 196 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 285 000 personer under första kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet latent arbetssökande 147 000 och 138 000 bland män. Det var 126 000 latent arbetssökande bland ungdomar i åldern 15-24 år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under första kvartalet 2021 uppgick i åldern 15-74 år det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 26,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 660 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,4 procent under första kvartalet 2021, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 83,2 procent och bland män till 89,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 86,8 procent.

Under första kvartalet 2021 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 78,7 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var siffran 75,8 procent och bland män var den 81,5 procent. Sysselsättningsgraden utifrån säsongrensade och utjämnade data uppgick till 79,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 8,9 procent. För kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 8,9 procent och för män till 9,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett arbetslöshetstal på 8,3 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 87,7 procent, icke säsongrensat, under första kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 85,7 procent och bland inrikes födda män till 89,7 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 82,6 procent under första kvartalet 2021. Bland utrikes födda kvinnor var arbetskraftstalet 76,3 procent medan det för utrikes födda män var 88,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 88,2 procent bland inrikes födda. Bland utrikes födda uppgick arbetskraftstalet till 82,7 procent.

Under första kvartalet 2021 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20-64 år 83,4 procent, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 81,7, och bland inrikes födda män var den 85,0 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 65,1 procent. Bland utrikes födda kvinnor var motsvarande siffra 58,9 procent och för utrikes födda män var den 71,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar för inrikes födda på en sysselsättningsgrad på 84,2 procent. För de utrikes födda var sysselsättningsgraden 66,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20-64 år uppgick till 5,0 procent under första kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor motsvarar det 4,6 procent, och för män 5,3 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 21,2 procent. För kvinnor var det en arbetslöshet på 22,8 procent, och motsvarande siffra för män var 19,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett arbetslöshetstal för inrikes födda på 4,6 procent. För utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 20,0 procent.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talKvartal 1 2021
 Antal 
Befolkningen[1] 7 516 ±8
Män 3 821 ±6
Kvinnor 3 695 ±5
15-24 1 148 ±3
Arbetskraften 5 449 ±34
Män 2 890 ±26
Kvinnor 2 559 ±28
15-24 562 ±16
Sysselsatta 4 921 ±31
Män 2 614 ±28
Kvinnor 2 308 ±28
15-24 410 ±13
Anställda 4 432 ±35
Män 2 251 ±30
Kvinnor 2 181 ±29
Fast anställda 3 822 ±38
Män 1 990 ±31
Kvinnor 1 832 ±29
Tidsbegränsat anställda 610 ±28
Män 260 ±19
Kvinnor 350 ±21
Undersysselsatta
334 ±22
Män 168 ±16
Kvinnor 165 ±16
Arbetade timmar 156 400 ±1 500
Män 87 900 ±1 200
Kvinnor 68 500 ±1 200
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 155 300  
Män 87 000  
Kvinnor 68 300  
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 300 ±22
Män 132 ±16
Kvinnor 168 ±16
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 654 ±28
Män 229 ±18
Kvinnor 425 ±22
Vanligen arbetad tid 35- timmar 3 837 ±38
Män 2 195 ±29
Kvinnor 1 642 ±30
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 31,8 ±0,3
Män 33,7 ±0,3
Kvinnor 29,7 ±0,4
Arbetslösa 528 ±23
Därav heltidsstuderande 201 ±18
Män 277 ±19
Kvinnor 251 ±19
15-24 152 ±14
Arbetslösa mer än 6 mån 164 ±14
Ej i arbetskraften 2 067 ±34
Män 931 ±26
Kvinnor 1 135 ±28
Latent arbetssökande 285 ±22
Män 138 ±16
Kvinnor 147 ±15
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 26 400 ± 900
Män 14 100 ± 700
Kvinnor 12 300 ± 700

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 1 2021
  Andel procent  
15-74 år    
Arbetskraftstal 72,5 ±0,5
Män 75,6 ±0,7
Kvinnor 69,3 ±0,8
15-24 48,9 ±1,4
Sysselsättningsgrad 65,5 ±0,4
Män 68,4 ±0,7
Kvinnor 62,5 ±0,8
15-24 35,7 ±1,1
Relativa arbetslöshetstalet 9,7 ±0,4
Män 9,6 ±0,6
Kvinnor 9,8 ±0,7
15-24 27,1 ±2,2
20-64 år    
Arbetskraftstal 86,4 ±0,5
Män 89,5 ±0,7
Kvinnor 83,2 ±0,9
Inrikes födda 87,7 ±0,6
Män 89,7 ±0,8
Kvinnor 85,7 ±0,9
Utrikes födda 82,6 ±1,4
Män 88,7 ±1,6
Kvinnor 76,3 ±2,2
Sysselsättningsgrad 78,7 ±0,5
Män 81,5 ±0,8
Kvinnor 75,8 ±0,9
Inrikes födda 83,4 ±0,6
Män 85,0 ±0,9
Kvinnor 81,7 ±1,0
Utrikes födda 65,1 ±1,5
Män 71,1 ±2,1
Kvinnor 58,9 ±2,3
Relativa arbetslöshetstalet 8,9 ±0,4
Män 9,0 ±0,6
Kvinnor 8,9 ±0,7
Inrikes födda 5,0 ±0,4
Män 5,3 ±0,6
Kvinnor 4,6 ±0,6
Utrikes födda 21,2 ±1,4
Män 19,9 ±2,0
Kvinnor 22,8 ±2,3

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 1 2021 Kvartal 4 2020 Kvartal 3 2020 Kvartal 2 2020 Kvartal 1 2020 Årsförändringstakten i kvartal 1 2021*
Befolkningen[1] 7 516 7 539 7 539 7 536 7 531 .
Män 3 821 3 836 3 837 3 836 3 833 .
Kvinnor 3 695 3 703 3 702 3 701 3 699 .
15-24 1 147 1 154 1 154 1 154 1 154 .
Arbetskraften 5 483 5 556 5 525 5 496 5 520 .
Män 2 901 2 933 2 920 2 908 2 907 .
Kvinnor 2 583 2 623 2 606 2 588 2 613 .
15-24 591 594 593 595 615 .
Sysselsatta 4 988 5 066 5 030 5 036 5 123 .
Män 2 645 2 676 2 658 2 661 2 700 .
Kvinnor 2 343 2 389 2 373 2 375 2 422 .
15-24 449 448 437 445 486 .
Anställda 4 501 4 565 4 528 4 533 4 613 .
Män 2 282 2 312 2 293 2 296 2 328 .
Kvinnor 2 219 2 253 2 236 2 238 2 284 .
Fast anställda 3 832 3 871 3 848 3 840 3 865 .
Män 1 991 2 007 1 989 1 978 1 983 .
Kvinnor 1 841 1 865 1 859 1 862 1 882 .
Tidsbegränsat anställda 669 693 680 693 748 .
Män 290 305 304 317 345 .
Kvinnor 378 388 377 376 402 .
Arbetade timmar 150 150 148 143 153 .
Män 84 84 84 81 87 .
Kvinnor 66 65 64 62 66 .
Arbetslösa 495 490 495 460 397 20
Män 256 256 262 247 206 ‑1
Kvinnor 239 234 233 213 191 21
15-24 142 146 156 149 128 ‑15
Ej i arbetskraften 2 033 1 983 2 014 2 040 2 012 .
Män 921 903 917 927 926 .
Kvinnor 1 112 1 079 1 096 1 113 1 086 .

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. *För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 1 2021 är årsförändringstakten prickad. 1) Befolkningen avser boende i privata hushåll (fr.o.m. januari 2021, dessförinnan omfattades samtliga folkbokförda). Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 1 2021 Kvartal 4 2020 Kvartal 3 2020 Kvartal 2 2020 Kvartal 1 2020 Årsförändringstakten i kvartal 1 2021*
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,0 73,7 73,3 72,9 73,3 .
Män 75,9 76,5 76,1 75,8 75,8 .
Kvinnor 69,9 70,9 70,4 69,9 70,7 .
15-24 51,5 51,5 51,4 51,5 53,3 .
Sysselsättningsgrad 66,4 67,2 66,7 66,8 68,0 .
Män 69,2 69,8 69,3 69,4 70,5 .
Kvinnor 63,4 64,5 64,1 64,2 65,5 .
15-24 39,2 38,8 37,9 38,6 42,2 .
Relativa arbetslöshetstalet 9,0 8,8 9,0 8,4 7,2 0,8
Män 8,8 8,7 9,0 8,5 7,1 0,4
Kvinnor 9,3 8,9 8,9 8,2 7,3 1,4
15-24 24,0 24,5 26,3 25,1 20,9 ‑2,1
20-64 år            
Arbetskraftstal 86,8 87,8 87,4 86,9 87,2 .
Män 89,6 90,4 90,0 89,8 89,8 .
Kvinnor 83,9 85,2 84,6 83,9 84,4 .
Inrikes födda 88,2 89,3 89,0 88,8 89,0 .
Män 89,8 90,8 90,6 90,4 90,4 .
Kvinnor 86,6 87,7 87,2 87,0 87,6 .
Utrikes födda 82,7 83,4 82,8 81,4 81,7 .
Män 89,1 88,9 88,4 87,8 88,2 .
Kvinnor 76,2 77,9 77,0 74,9 75,1 .
Sysselsättningsgrad 79,6 80,7 80,3 80,4 81,6 .
Män 82,3 83,1 82,6 82,8 84,1 .
Kvinnor 76,8 78,3 77,9 77,9 79,0 .
Inrikes födda 84,2 85,3 84,9 85,0 85,9 .
Män 85,5 86,5 86,0 86,2 87,1 .
Kvinnor 82,8 84,1 83,7 83,7 84,7 .
Utrikes födda 66,2 67,4 66,9 66,8 68,8 .
Män 72,6 72,9 72,4 72,7 75,1 .
Kvinnor 59,6 61,9 61,3 60,8 62,4 .
Relativa arbetslöshetstalet 8,3 8,1 8,1 7,5 6,4 1,0
Män 8,3 8,1 8,2 7,7 6,4 0,7
Kvinnor 8,4 8,1 7,9 7,2 6,4 1,5
Inrikes födda 4,6 4,5 4,6 4,2 3,5 0,3
Män 4,8 4,8 5,0 4,7 3,7 0,0
Kvinnor 4,3 4,2 4,1 3,8 3,3 0,6
Utrikes födda 20,0 19,2 19,2 17,9 15,8 3,1
Män 18,5 18,1 18,1 17,1 14,9 1,8
Kvinnor 21,7 20,5 20,5 18,9 16,9 4,9

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. *För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 1 2021 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2021

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2021

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 2:a kvartalet 2021 publiceras 2021-08-17, kl. 9:30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se