Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018

Fortsatt ökning av fast anställda

Statistiknyhet från SCB 2019-02-12 9.30

Under fjärde kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 131 000 personer, en ökning med 106 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 1,0 procentenheter till 68,6 procent. Andelen arbetslösa minskade med 0,3 procentenheter till 5,7 procent. Antalet arbetslösa var 311 000 personer.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Under fjärde kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 131 000. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 är det en ökning med 106 000. Antalet sysselsatta män ökade med 51 000 till 2 688 000 och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 55 000 till 2 443 000. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 48 000 till 4 098 000, och bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 58 000 till 1 033 000 under fjärde kvartalet 2018.

Sysselsättningsgraden, dvs andelen sysselsatta av befolkningen, fortsatte att öka fjärde kvartalet och uppgick till 68,6 procent. Det motsvarar en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med samma period 2017. Sysselsättningsgraden bland männen var 70,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 66,4 procent. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 70,4 procent, en ökning med 1,0 procentenheter, och för utrikes födda var den 62,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt positiv utveckling för både antalet och andelen sysselsatta i relation till närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick till 5 150 000 personer, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Antalet anställda ökade under fjärde kvartalet 2018 med 101 000 personer jämfört med motsvarande kvartal 2017, och uppgick till 4 636 000. Antalet anställda kvinnor ökade med 57 000 personer till 2 307 000. Männen ökade med 44 000 och uppgick till 2 329 000 personer. Förändringen berodde på en ökning av fast anställda med 106 000 till 3 895 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 741 000 personer.

Säsongrensade och utjämnad data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda och att minskningen av antalet tidsbegränsat anställda ser ut att ha stannat av.

Antalet anställda inom privat sektor fortsatte att öka och uppgick till 3 084 000 personer, vilket motsvarar en ökning med 48 000. Även anställda inom statlig sektor ökade till antalet och uppgick till 315 000. Det är en ökning med 25 000 personer. Inom kommunal sektor uppgick antalet anställda till 1 191 000 personer.

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick det totala antalet arbetade timmar i genomsnitt till 165,4 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,4 procent.

Under fjärde kvartalet 2018 var 311 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 163 000 män och 147 000 kvinnor. Bland inrikes födda minskade antalet arbetslösa med 25 000, och uppgick till 130 000. Motsvarande siffra för utrikes födda var 181 000.

Arbetslösheten uppgick till 5,7 procent av arbetskraften, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2017. Både bland kvinnor och män var arbetslöshetstalet 5,7 procent. För inrikes födda var arbetslösheten 3,1 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. För utrikes födda var arbetslösheten 14,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade visar både antalet och andelen arbetslösa på små förändringar i relation till kvartalen innan. Under kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 344 000 och andelen arbetslösa var 6,3 procent.

Personer som inte sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna men som velat och kunnat ta ett arbete benämns som latent arbetssökande. Antalet latent arbetssökande var 93 000 personer under fjärde kvartalet 2018. Det är en minskning med 27 000 personer jämfört med samma kvartal föregående år.

Av ungdomarna i arbetskraften var 14,1 procent arbetslösa, vilket motsvarar 82 000 personer, varav 44 000 var heltidsstuderande. Bland de unga männen var 14,6 procent arbetslösa, och bland kvinnorna var motsvarande siffra 13,6 procent.

Flödesstatistiken visar en minskning av sysselsatta i åldern 15-74 år med 47 000 personer mellan tredje och fjärde kvartalet 2018. Minskningen förklaras av att nettoflödet från sysselsättning till utanför arbetskraften var 73 000 personer, samtidigt som nettoflödet från arbetslösa till sysselsatta var 26 000.

Arbetsmarknaden i korthet, fjärde kvartalet 2018:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 68,6 procent (68,9 procent), en ökning med 1,0 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 131 000 (5 150 000), en ökning med 106 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2017.
  • Arbetslösheten var 5,7 procent (6,3 procent), en minskning med 0,3 procentenheter.
  • Antalet arbetslösa var 311 000 (344 000).
  • Arbetskraftstalet var 72,7 procent (73,5 procent) en ökning med 0,7 procentenheter.
  • Arbetskraften var 5 442 000 (5 494 000), en ökning med 95 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 82,8 procent (83,0 procent), en ökning med 1,1 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 5,4 procent (5,7 procent).
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetslöshet, 15–74 år

Arbetslöshet, 15–74 år

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Fjärde kvartalet 2018. Antal personer

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Fjärde kvartalet 2018.

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2017. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se