Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2019

Antalet sysselsatta fortsätter öka

Statistiknyhet från SCB 2019-05-23 9.30

Antalet sysselsatta ökade med 93 000 mellan april 2018 och april 2019. Andelen arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,9 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökade antalet och andelen sysselsatta. Antalet och andelen arbetslösa minskade och arbetslösheten uppgick till 6,2 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 475 000 i april 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 65 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet män i arbetskraften ökade med 58 000 till 2 884 000 och antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 591 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,0 procent. För män ökade det med 1,0 procentenheter till 75,6 procent och för kvinnor uppgick det till 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 512 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,5 procent, vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

I april 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 136 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 93 000 jämfört med april 2018. Antalet sysselsatta män ökade med 74 000 till 2 701 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 435 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 68,5 procent. Bland män ökade den med 1,4 procentenheter till 70,8 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i april 2019 till 5 171 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I april 2019 uppgick antalet anställda till 4 639 000, en ökning med 80 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 60 000 personer till 2 347 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 2 292 000. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 943 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 43 000 till 2 037 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 1 905 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 697 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2019 till i genomsnitt 160,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med april 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I april 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 339 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med april 2018. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 156 000 och antalet arbetslösa män var 183 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och till 6,3 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 111 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 19,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 76 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2019 uppgick antalet arbetslösa till 341 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 107 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i april 2019 motsvarar 375 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i april 2019 till 87,4 procent, icke säsongrensat. Bland män uppgick det till 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,9 procent.

I april 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,7 procent och bland kvinnor var den 80,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 83,1 procent, vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,4 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,2 procent och bland män var den 5,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslöshetstalet, vilket uppgick till 5,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden april 2019, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden april 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

April 2019

April 2018

Förändring
sedan
April
2018
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3)
7 501     7 449   52   .
Män
3 816     3 786   30   .
Kvinnor
3 685     3 663   22   .
15-24 år
1 154     1 154   ‑1   .
20-64 år
5 826     5 783   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 475 ±41 73,0 5 410 72,6 65 * 48
Män
2 884 ±30 75,6 2 826 74,6 58 * 35
Kvinnor
2 591 ±31 70,3 2 584 70,5 7   37
15-24 år
586 ±24 50,8 607 52,6 ‑21   28
20-64 år
5 091 ±33 87,4 5 050 87,3 41 * 39
2a. Sysselsatta
5 136 ±41 68,5 5 043 67,7 93 * 49
Män
2 701 ±32 70,8 2 627 69,4 74 * 37
Kvinnor
2 435 ±32 66,1 2 417 66,0 18   38
15-24 år
475 ±23 41,1 498 43,2 ‑24   28
20-64 år
4 814 ±35 82,6 4 742 82,0 72 * 41
Anställda
4 639 ±46   4 560   80 * 54
Män
2 347 ±36   2 287   60 * 42
Kvinnor
2 292 ±34   2 273   19   39
15-24 år
468 ±23   492   ‑24   27
20-64 år
4 391 ±42   4 314   78 * 48
Fast
3 943 ±45   3 872   71 * 51
Tidsbegränsat
697 ±36   688   9   46
Undersysselsatta [1]
201 ±20 3,9 226 4,5 ‑24 * 24
Män
95 ±14 3,5 104 4,0 ‑9   17
Kvinnor
106 ±15 4,4 122 5,0 ‑16   17
15-24 år
54 ±11 11,4 65 13,0 ‑11   13
20-64 år
180 ±19 3,7 203 4,3 ‑23 * 22
I arbete
4 652 ±47   4 605   47   59
Män
2 502 ±35   2 449   53 * 44
Kvinnor
2 150 ±36   2 156   ‑6   45
Arbetade timmar
160 000 ±1 800   165 500   ‑5 500 * 2 200
Män
89 700 ±1 400   93 100   ‑3 400 * 1 700
Kvinnor
70 300 ±1 300   72 500   ‑2 200 * 1 600
2b. Arbetslösa
339 ±24 6,2 366 6,8 ‑28   33
därav heltidsstuderande
123 ±17   147   ‑23 * 23
Män
183 ±18 6,3 199 7,0 ‑16   25
Kvinnor
156 ±18 6,0 167 6,5 ‑12   24
15-24 år
111 ±16 19,0 109 17,9 2   21
20-64 år
277 ±22 5,4 308 6,1 ‑31 * 29
Arbetslösa mer än 6 mån
86 ±13 30,2 101 33,1 ‑16   17
3. Ej i arbetskraften
2 027 ±41   2 040   ‑13   48
Män
932 ±30   961   ‑29   35
Kvinnor
1 095 ±31   1 079   16   37
15-24 år
568 ±24   547   21   28
20-64 år
734 ±33   733   1   39
Latent arbetssökande
91 ±16   74   17   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 000 ± 900   15 900   ‑900   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)

1 000-tal

April
2019
Antal
Mars
2019
Antal
Februari
2019
Antal
Årsförändringstakten
i April 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 501 7 497 7 493 53
Män
3 816 3 813 3 811 32
Kvinnor
3 685 3 684 3 682 21
15-24 år
1 154 1 154 1 153 5
20-64 år
5 826 5 822 5 819 42
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 512 5 507 5 503 55
Män
2 892 2 889 2 886 34
Kvinnor
2 620 2 618 2 616 21
15-24 år
617 619 620 ‑14
20-64 år
5 122 5 119 5 116 38
2a. Sysselsatta
5 171 5 165 5 160 65
Män
2 712 2 709 2 706 34
Kvinnor
2 459 2 456 2 454 31
15-24 år
511 511 512 ‑7
20-64 år
4 839 4 835 4 831 48
Anställda
4 676 4 671 4 667 58
Män
2 356 2 354 2 351 33
Kvinnor
2 320 2 318 2 316 25
15-24 år
500 501 501 ‑8
20-64 år
4 418 4 415 4 411 45
Fast
3 915 3 909 3 904 67
Tidsbegränsat
762 762 763 ‑9
I arbete
4 386 4 381 4 375 65
Män
2 352 2 349 2 347 34
Kvinnor
2 034 2 031 2 029 32
Arbetade timmar
158 300 158 100 157 900 2 500
Män
88 800 88 700 88 600 1 300
Kvinnor
69 600 69 400 69 300 1 200
2b. Arbetslösa
341 342 343 ‑10
Män
180 180 180 0
Kvinnor
161 162 163 ‑10
15-24 år
107 107 108 ‑7
20-64 år
283 284 285 ‑10
3. Ej i arbetskraften
1 990 1 990 1 990 ‑3
Män
924 924 924 ‑2
Kvinnor
1 066 1 066 1 066 ‑1
15-24 år
537 535 534 19
20-64 år
704 704 703 4

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)

Procent

April
2019
Andel
Mars
2019
Andel
Februari
2019
Andel
Årsförändringstakten
i April 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,5 73,5 73,4 0,2
Män
75,8 75,8 75,8 0,3
Kvinnor
71,1 71,1 71,1 0,2
15-24 år
53,5 53,6 53,7 ‑1,5
20-64 år
87,9 87,9 87,9 0,0
2a. Sysselsättningsgraden
68,9 68,9 68,9 0,4
Män
71,1 71,0 71,0 0,3
Kvinnor
66,7 66,7 66,6 0,5
15-24 år
44,3 44,3 44,4 ‑0,8
20-64 år
83,1 83,0 83,0 0,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,2 6,2 6,2 ‑0,2
Män
6,2 6,2 6,2 ‑0,1
Kvinnor
6,1 6,2 6,2 ‑0,4
15-24 år
17,3 17,4 17,4 ‑0,7
20-64 år
5,5 5,5 5,6 ‑0,2

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersöknngarna (AKU), april 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersöknngarna (AKU), april 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersöknngarna (AKU), april 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersöknngarna (AKU), april 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för maj publiceras 2019-06-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Eric Hellsing

Telefon
010-479 43 16
E-post
eric.hellsing@scb.se

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se