Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Arbetade timmar ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-05-25 8.00

I april 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 151 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 141 000 jämfört med april 2021. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 154,5 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat innebär en ökning med 2,9 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 458 000, en minskning med 63 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen, se Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande, se Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se). Ytterligare länkade serier planeras att publiceras i juni 2022.

Arbetskraften

I april 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 609 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 personer jämfört med april föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 670 000 och antalet män var 2 939 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,6 procent. Bland kvinnor var det 72,2 procent och bland män 76,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 598 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 151 000 i april 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 141 000 personer jämfört med april föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 429 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 722 000, en ökning med 96 000 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 1,7 procentenheter och uppgick till 68,5 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 65,7 procent, och bland män ökade den med 2,3 procentenheter till 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 175 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,8 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I april 2022 uppgick antalet anställda till 4 649 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 126 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 265 000. Bland män ökade antalet anställda med 115 000 till 2 384 000. Antalet fast anställda ökade med 141 000 till 3 945 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 865 000 och antalet fast anställda män ökade med 121 000 till 2 079 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 705 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 400 000 kvinnor och 305 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 656 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 935 000 och för tidsbegränsat anställda 721 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2022 till i genomsnitt 154,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,9 procent jämfört med april 2021. Störst var ökningen inom Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat ökade med 48,3 procent jämfört med april 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 153,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I april 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 458 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 63 000 jämfört med april 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 241 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 59 000 till 217 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent för män, en minskning med 2,1 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 170 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,0 procent, vilket är en minskning med 5,2 procentenheter jämfört med april 2021. Av de arbetslösa ungdomarna var 126 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2022 uppgick antalet arbetslösa till 423 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent.

Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 142 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 22,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,0 miljoner timmar jämfört med april 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 535 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i april till 263 000, en minskning med
86 000 personer jämfört med april 2021. Bland män var 138 000 undersysselsatta, en minskning med 44 000 personer. Motsvarande siffra för kvinnor uppgick till 125 000, en minskning med 43 000. Antalet latent arbetssökande var 251 000 personer.

Samband på arbetsmarknaden april 2022, 15–74 år

Graf

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal April 2022 April 2021 Förändring
sedan
April
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 522 ±17   7 501   21   .
Män 3 824 ±13   3 811   13   .
Kvinnor 3 699 ±11   3 690   9   .
15-24 år 1 165 ±6   1 147   17   .
20-64 år 5 872 ±15   5 850   22   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 609 ±55 74,6 5 531 73,7 78 * 68
Män 2 939 ±42 76,9 2 901 76,1 38   52
Kvinnor 2 670 ±46 72,2 2 630 71,3 41   57
15-24 år 653 ±30 56,1 647 56,4 6   38
20-64 år 5 128 ±47 87,3 5 111 87,4 18   59
2a. Sysselsatta 5 151 ±51 68,5 5 010 66,8 141 * 64
Män 2 722 ±43 71,2 2 626 68,9 96 * 54
Kvinnor 2 429 ±46 65,7 2 384 64,6 45   57
15-24 år 484 ±26 41,5 446 38,8 38 * 33
20-64 år 4 800 ±47 81,7 4 711 80,5 90 * 59
Anställda 4 649 ±59   4 523   126 * 72
Män 2 384 ±49   2 269   115 * 60
Kvinnor 2 265 ±48   2 254   11   59
15-24 år 472 ±26   429   44 * 32
20-64 år 4 382 ±56   4 285   97 * 69
Fast 3 945 ±63   3 804   141 * 77
Tidsbegränsat 705 ±52   719   ‑15   69
Undersysselsatta [2] 263 ±33 5,1 349 7,0 ‑86 * 42
Män 138 ±24 5,1 182 6,9 ‑44 * 31
Kvinnor 125 ±23 5,1 167 7,0 ‑43 * 29
15-24 år 67 ±18 13,8 87 19,5 ‑20   22
20-64 år 239 ±32 5,0 318 6,7 ‑79 * 40
I arbete 4 602 ±60   4 530   72   79
Män 2 497 ±48   2 422   76 * 63
Kvinnor 2 105 ±51   2 109   ‑4   67
Arbetade timmar 154 500 ±2 400   157 600   ‑3 100 * 3 000
Män 87 700 ±2 000   88 100   ‑400   2 500
Kvinnor 66 800 ±1 900   69 500   ‑2 700 * 2 300
2b. Arbetslösa 458 ±37 8,2 521 9,4 ‑63 * 52
därav heltidsstuderande 188 ±29   206   ‑18   41
Män 217 ±28 7,4 275 9,5 ‑59 * 40
Kvinnor 241 ±30 9,0 246 9,3 ‑4   42
15-24 år 170 ±26 26,0 202 31,2 ‑32   36
20-64 år 328 ±29 6,4 400 7,8 ‑72 * 42
Arbetslösa mer än 6 mån .. .. .. 136 29,8 .. # ..
3. Ej i arbetskraften 1 913 ±56   1 970   ‑57   70
Män 885 ±41   910   ‑25   52
Kvinnor 1 028 ±46   1 060   ‑32   57
15-24 år 511 ±30   500   11   38
20-64 år 743 ±47   739   4   59
Latent arbetssökande 251 ±35   212   39   43
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 21 400 ±1 400   24 400   ‑3 000 * 1 900

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal April
2022
Antal
Mars
2022
Antal
Februari
2022
Antal
Årsförändringstakten
i April 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 522 7 519 7 516 35
Män 3 825 3 822 3 820 28
Kvinnor 3 697 3 697 3 696 8
15-24 år 1 160 1 157 1 154 34
20-64 år 5 872 5 869 5 865 44
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 598 5 591 5 584 86
Män 2 948 2 945 2 942 39
Kvinnor 2 650 2 646 2 642 47
15-24 år 639 636 633 38
20-64 år 5 148 5 144 5 140 54
2a. Sysselsatta 5 175 5 164 5 151 142
Män 2 744 2 738 2 731 77
Kvinnor 2 431 2 426 2 420 65
15-24 år 497 494 489 46
20-64 år 4 822 4 812 4 802 116
Anställda 4 656 4 645 4 632 140
Män 2 374 2 367 2 359 85
Kvinnor 2 282 2 278 2 273 54
15-24 år 485 481 477 48
20-64 år 4 391 4 381 4 371 115
Fast 3 935 3 929 3 922 72
Tidsbegränsat 721 716 710 67
I arbete 4 374 4 361 4 348 157
Män 2 373 2 365 2 358 92
Kvinnor 2 001 1 996 1 991 65
Arbetade timmar 153 600 153 200 152 800 5 100
Män 86 300 86 100 86 000 2 100
Kvinnor 67 300 67 100 66 800 3 000
2b. Arbetslösa 423 427 433 ‑56
Män 204 207 211 ‑38
Kvinnor 219 220 222 ‑18
15-24 år 142 143 144 ‑9
20-64 år 326 331 338 ‑62
3. Ej i arbetskraften 1 924 1 928 1 932 ‑51
Män 876 877 878 ‑12
Kvinnor 1 048 1 051 1 054 ‑39
15-24 år 520 521 521 ‑4
20-64 år 724 725 725 ‑11

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent April
2022
Andel
Mars
2022
Andel
Februari
2022
Andel
Årsförändringstakten
i April 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,4 74,4 74,3 0,8
Män 77,1 77,0 77,0 0,5
Kvinnor 71,7 71,6 71,5 1,1
15-24 år 55,1 55,0 54,8 1,7
20-64 år 87,7 87,7 87,6 0,3
2a. Sysselsättningsgraden 68,8 68,7 68,5 1,6
Män 71,8 71,6 71,5 1,5
Kvinnor 65,8 65,6 65,5 1,6
15-24 år 42,9 42,7 42,4 2,8
20-64 år 82,1 82,0 81,9 1,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,6 7,6 7,8 ‑1,1
Män 6,9 7,0 7,2 ‑1,4
Kvinnor 8,3 8,3 8,4 ‑0,8
15-24 år 22,2 22,4 22,7 ‑2,7
20-64 år 6,3 6,4 6,6 ‑1,3

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2022-06-22.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Stefan Andersson

Telefon
010-479 40 81
E-post
stefan.andersson1@scb.se

Andreas Tano Bask

Telefon
010-479 67 23
E-post
andreas.tanobask@scb.se