Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2021

Positiva tecken på arbetsmarknaden men ökande arbetslöshet

Statistiknyhet från SCB 2021-06-22 9.30

I maj 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 546 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i maj uppgick till 5 044 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,1 procent, vilket också är en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under maj sammantaget är cirka 124 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I maj 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 598 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 951 000 och antalet kvinnor var 2 647 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,5 procent. Bland män var det 77,2 procent och bland kvinnor 71,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 550 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,9 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 052 000 i maj 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 383 000 och antalet sysselsatta män 2 668 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent. Bland kvinnor var den 64,5 procent och bland män var den 69,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 044 000 och sysselsättningsgraden var 67,1 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I maj 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 553 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 255 000 och antalet anställda män var 2 299 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 867 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 686 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 559 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 847 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 712 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i maj 2021 till i genomsnitt 158,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,7 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i maj 2021 till 4 640 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I maj 2021 uppgick de till 1 693 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i maj 2021 till 420 000. Av dessa var 151 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 52 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 19 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 286 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I maj 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 546 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,8 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 283 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 264 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent för män och 10,0 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 170 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I maj 2021 uppgick antalet arbetslösa till 506 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2021 uppgick det till i genomsnitt 27,1 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 678 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I maj 2021 var antalet latent arbetssökande 258 000 personer och antalet undersysselsatta var 348 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 78 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under maj 2021. Detta innebär att 18,8 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 17,6 procent bland män och 19,6 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 18,2 procent, motsvarande 70 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 10,7 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 125 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 36,2 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 17,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under maj 2021 stod 1 920 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 48 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden maj 2021, 15–74 år

diagram: Samband på arbetsmarknaden maj 2021, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Maj 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 518 ±12  
Män 3 822 ±10  
Kvinnor 3 696 ±7  
15-24 år 1 150 ±6  
20-64 år 5 858 ±11  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 598 ±60 74,5
Män 2 951 ±45 77,2
Kvinnor 2 647 ±48 71,6
15-24 år 631 ±32 54,8
20-64 år 5 146 ±51 87,8
2a. Sysselsatta 5 052 ±56 67,2
Män 2 668 ±48 69,8
Kvinnor 2 383 ±49 64,5
15-24 år 439 ±26 38,1
20-64 år 4 714 ±50 80,5
Anställda 4 553 ±62  
Män 2 299 ±52  
Kvinnor 2 255 ±51  
15-24 år 433 ±26  
20-64 år 4 303 ±58  
Fast 3 867 ±66  
Tidsbegränsat 686 ±53  
Undersysselsatta [1] 348 ±39 6,9
Män 172 ±27 6,4
Kvinnor 176 ±28 7,4
15-24 år 94 ±21 21,3
20-64 år 312 ±37 6,6
I arbete 4 640 ±61  
Män 2 506 ±51  
Kvinnor 2 133 ±52  
Arbetade timmar 158 700 ±2 500  
Män 89 300 ±2 100  
Kvinnor 69 500 ±1 900  
2b. Arbetslösa 546 ±42 9,8
därav heltidsstuderande 248 ±34  
Män 283 ±33 9,6
Kvinnor 264 ±34 10,0
15-24 år 192 ±28 30,5
20-64 år 433 ±36 8,4
Arbetslösa mer än 6 mån 170 ±26 37,1
3. Ej i arbetskraften 1 920 ±60  
Män 871 ±45  
Kvinnor 1 049 ±48  
15-24 år 520 ±32  
20-64 år 712 ±51  
Latent arbetssökande 258 ±37  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 27 100 ±1 700  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Maj
2021
Antal
April
2021
Antal
Mars
2021
Antal
Årsförändringstakten
i Maj 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 514 7 514 7 514 2
Män 3 820 3 820 3 820 ‑2
Kvinnor 3 694 3 694 3 694 4
15-24 år 1 150 1 149 1 148 11
20-64 år 5 859 5 858 5 857 16
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 550 5 535 5 518 181
Män 2 928 2 921 2 913 81
Kvinnor 2 622 2 614 2 605 99
15-24 år 624 619 613 65
20-64 år 5 126 5 116 5 105 123
2a. Sysselsatta 5 044 5 032 5 019 144
Män 2 664 2 659 2 653 59
Kvinnor 2 380 2 373 2 366 85
15-24 år 465 462 459 29
20-64 år 4 708 4 699 4 689 114
Anställda 4 559 4 547 4 534 147
Män 2 306 2 300 2 293 73
Kvinnor 2 253 2 247 2 241 73
15-24 år 454 452 450 26
20-64 år 4 300 4 292 4 282 106
Fast 3 847 3 842 3 837 60
Tidsbegränsat 712 705 697 86
I arbete 4 286 4 276 4 265 117
Män 2 309 2 305 2 300 48
Kvinnor 1 976 1 971 1 965 69
Arbetade timmar 150 700 150 500 150 400 1 800
Män 84 400 84 400 84 400 100
Kvinnor 66 300 66 100 66 000 1 700
2b. Arbetslösa 506 503 499 37
Män 264 262 260 22
Kvinnor 242 241 239 15
15-24 år 160 157 154 35
20-64 år 418 417 416 9
3. Ej i arbetskraften 1 964 1 979 1 996 ‑179
Män 892 899 907 ‑83
Kvinnor 1 072 1 080 1 089 ‑96
15-24 år 526 530 535 ‑54
20-64 år 733 742 752 ‑107

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Maj
2021
Andel
April
2021
Andel
Mars
2021
Andel
Årsförändringstakten
i Maj 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 73,9 73,7 73,4 2,4
Män 76,6 76,5 76,3 2,2
Kvinnor 71,0 70,8 70,5 2,6
15-24 år 54,3 53,9 53,4 5,1
20-64 år 87,5 87,3 87,2 1,9
2a. Sysselsättningsgraden 67,1 67,0 66,8 1,9
Män 69,7 69,6 69,5 1,6
Kvinnor 64,4 64,2 64,1 2,2
15-24 år 40,4 40,2 40,0 2,2
20-64 år 80,4 80,2 80,1 1,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet 9,1 9,1 9,1 0,4
Män 9,0 9,0 8,9 0,5
Kvinnor 9,2 9,2 9,2 0,2
15-24 år 25,6 25,3 25,1 3,0
20-64 år 8,2 8,2 8,2 0,0

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2021-07-29, 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se