Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2022

Sysselsättningen ökar för utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2022-06-22 8.00

I maj 2022 var 5 175 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 124 000 jämfört med maj 2021. För utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 84 000 till 1 159 000 personer. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,8 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 64 000 till 482 000. Arbetslöshetstalet var 8,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,7 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen, se Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande, se Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se). I samband med denna publicering finns ytterligare länkade serier tillgängliga.

Arbetskraften

I maj 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 657 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 665 000 och antalet män var 2 992 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,1 procent. Bland kvinnor var det 72,0 procent och bland män 78,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 615 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 175 000 i maj 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 124 000 personer jämfört med maj föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 457 000 personer, en ökning med 73 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 719 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,5 procentenheter och uppgick till 68,7 procent. Bland kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 1,9 procentenheter till 66,4 procent, och bland män var den 70,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 185 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,8 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

För utrikes födda i åldern 15-74 år ökade antalet sysselsatta med 84 000 till 1 159 000 personer jämfört med maj 2021. För utrikes födda kvinnor var det en ökning med 62 000 till 563 000 personer. Antalet utrikes födda män uppgick till 596 000.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet utrikes födda sysselsatta till 1 156 000 personer och sysselsättningsgraden var 63,7 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Bland unga i åldern 15-24 år ökade antalet sysselsatta med 53 000 till 492 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 42,3 procent, en ökning med 4,2 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade både antalet och andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 508 000 och andelen var 43,7 procent.

Anställda

I maj 2022 uppgick antalet anställda till 4 671 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 117 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 67 000 till 2 321 000. Bland män var antalet anställda 2 349 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 940 000 personer, av dessa var 1 906 000 kvinnor och 2 035 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 730 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 416 000 kvinnor och 315 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 677 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 943 000 och för tidsbegränsat anställda 734 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2022 till i genomsnitt 164,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 3,5 procent jämfört med maj 2021. Störst var ökningen inom Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat ökade med 76,9 procent jämfört med maj 2021. Inom Vård och omsorg ökade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 9,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 482 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 64 000 jämfört med maj 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 55 000 till 208 000. Arbetslösheten var 7,8 procent för kvinnor, en minskning med 2,2 procentenheter. Antalet arbetslösa män uppgick till 274 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2022 uppgick antalet arbetslösa till 430 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 176 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 140 000 heltidsstuderande.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 143 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 22,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2022 uppgick det till i genomsnitt 22,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,7 miljoner timmar jämfört med maj 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 560 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i maj till 294 000, en minskning med 54 000 personer jämfört med maj 2021. Bland kvinnor var 148 000 undersysselsatta. Motsvarande siffra för män uppgick till 146 000. Antalet latent arbetssökande var 217 000 personer, en minskning med 41 000 personer. Av de latent arbetssökande var 104 000 kvinnor och 114 000 män.

Samband på arbetsmarknaden maj 2022, 15–74 år

diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Maj 2022 Maj 2021 Förändring
sedan
Maj
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 537 ±14   7 518   20   .
Män 3 837 ±11   3 822   15   .
Kvinnor 3 701 ±10   3 696   5   .
15-24 år 1 162 ±7   1 150   12   .
20-64 år 5 881 ±13   5 858   22   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 657 ±56 75,1 5 598 74,5 60   70
Män 2 992 ±43 78,0 2 951 77,2 41   54
Kvinnor 2 665 ±45 72,0 2 647 71,6 18   57
15-24 år 668 ±32 57,5 631 54,8 37   40
20-64 år 5 171 ±47 87,9 5 146 87,8 25   59
2a. Sysselsatta 5 175 ±52 68,7 5 052 67,2 124 * 65
Män 2 719 ±44 70,9 2 668 69,8 50   56
Kvinnor 2 457 ±46 66,4 2 383 64,5 73 * 58
15-24 år 492 ±27 42,3 439 38,1 53 * 33
20-64 år 4 815 ±48 81,9 4 714 80,5 102 * 60
Anställda 4 671 ±59   4 553   117 * 73
Män 2 349 ±49   2 299   51   61
Kvinnor 2 321 ±48   2 255   67 * 59
15-24 år 481 ±26   433   48 * 32
20-64 år 4 399 ±56   4 303   96 * 69
Fast 3 940 ±65   3 867   73   79
Tidsbegränsat 730 ±53   686   44   70
Undersysselsatta [2] 294 ±36 5,7 348 6,9 ‑54 * 44
Män 146 ±25 5,4 172 6,4 ‑26   31
Kvinnor 148 ±26 6,0 176 7,4 ‑28   32
15-24 år 74 ±18 15,1 94 21,3 ‑19   23
20-64 år 270 ±34 5,6 312 6,6 ‑42   43
I arbete 4 761 ±58   4 640   121 * 76
Män 2 551 ±47   2 506   44   62
Kvinnor 2 210 ±50   2 133   77 * 65
Arbetade timmar 164 800 ±2 400   158 700   6 100 * 3 000
Män 92 100 ±2 000   89 300   2 800 * 2 500
Kvinnor 72 700 ±1 900   69 500   3 200 * 2 400
2b. Arbetslösa 482 ±39 8,5 546 9,8 ‑64 * 55
därav heltidsstuderande 241 ±32   248   ‑7   46
Män 274 ±32 9,1 283 9,6 ‑9   45
Kvinnor 208 ±29 7,8 264 10,0 ‑55 * 41
15-24 år 176 ±27 26,3 192 30,5 ‑16   38
20-64 år 356 ±32 6,9 433 8,4 ‑76 * 45
Arbetslösa mer än 6 mån .. .. .. 170 37,1 .. # ..
3. Ej i arbetskraften 1 880 ±57   1 920   ‑40   71
Män 844 ±43   871   ‑27   54
Kvinnor 1 036 ±45   1 049   ‑13   56
15-24 år 495 ±32   520   ‑25   40
20-64 år 709 ±47   712   ‑3   59
Latent arbetssökande 217 ±32   258   ‑41 * 40
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 22 400 ±1 500   27 100   ‑4 700 * 2 100

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Maj
2022
Antal
April
2022
Antal
Mars
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Maj 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 532 7 527 7 522 63
Män 3 833 3 829 3 825 51
Kvinnor 3 699 3 698 3 697 12
15-24 år 1 164 1 160 1 157 39
20-64 år 5 880 5 875 5 871 60
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 615 5 606 5 597 111
Män 2 960 2 954 2 950 62
Kvinnor 2 656 2 652 2 647 49
15-24 år 651 646 642 51
20-64 år 5 159 5 153 5 147 75
2a. Sysselsatta 5 185 5 175 5 163 125
Män 2 743 2 738 2 733 53
Kvinnor 2 443 2 436 2 430 73
15-24 år 508 503 498 54
20-64 år 4 829 4 821 4 812 99
Anställda 4 677 4 665 4 651 150
Män 2 382 2 375 2 368 80
Kvinnor 2 296 2 290 2 283 70
15-24 år 495 491 486 54
20-64 år 4 405 4 395 4 385 116
Fast 3 943 3 937 3 930 74
Tidsbegränsat 734 728 721 76
I arbete 4 393 4 379 4 365 167
Män 2 375 2 368 2 362 78
Kvinnor 2 019 2 011 2 003 89
Arbetade timmar 155 000 154 400 153 800 7 100
Män 87 100 86 800 86 500 3 700
Kvinnor 67 900 67 600 67 300 3 400
2b. Arbetslösa 430 431 434 ‑14
Män 217 216 216 9
Kvinnor 213 215 217 ‑23
15-24 år 143 143 144 ‑3
20-64 år 330 332 336 ‑24
3. Ej i arbetskraften 1 917 1 921 1 926 ‑48
Män 874 875 876 ‑11
Kvinnor 1 044 1 047 1 050 ‑37
15-24 år 513 514 515 ‑11
20-64 år 721 722 723 ‑16

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Maj
2022
Andel
April
2022
Andel
Mars
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Maj 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,6 74,5 74,4 0,9
Män 77,2 77,2 77,1 0,6
Kvinnor 71,8 71,7 71,6 1,1
15-24 år 55,9 55,7 55,5 2,5
20-64 år 87,7 87,7 87,7 0,4
2a. Sysselsättningsgraden 68,8 68,8 68,6 1,1
Män 71,6 71,5 71,5 0,4
Kvinnor 66,0 65,9 65,7 1,8
15-24 år 43,7 43,4 43,1 3,2
20-64 år 82,1 82,1 82,0 0,8
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,7 7,7 7,8 ‑0,4
Män 7,3 7,3 7,3 0,2
Kvinnor 8,0 8,1 8,2 ‑1,0
15-24 år 22,0 22,1 22,4 ‑2,2
20-64 år 6,4 6,5 6,5 ‑0,6

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2022-07-29.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Michella Szukis

Telefon
010-479 41 68
E-post
michella.szukis@scb.se