Till innehåll på sidan

Beskrivning av Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) utförs löpande av Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med under­sök­ningarna är att beskriva de aktuella syssel­sätt­nings­för­håll­andena och att ge informa­tion om utveck­lingen på arbets­marknaden.

Resultaten används tillsammans med annan arbets­marknads­statistik som underlag för planering av och beslut om arbets­marknads­politiska program, liksom för uppfölj­ning av arbets­marknads­insatser. För allmänna konjunk­tur­bedöm­ningar och inter­nationella jämförelser är AKU ett viktigt underlag. AKU‑resultaten täcker också väsent­liga delar av den eko­nom­iska och sociala forsk­ningens behov av data om arbets­marknaden. Dess­utom utnyttjas statistiken allmänt för mass­medias informa­tion till allmänheten inom området.

Bland de viktigaste användarna av statistik från AKU finns Riks­dag och regering (Arbets­marknads‑, Närings‑ och Finans­departe­menten), Arbets­för­med­lingen (AF), Konjunk­tur­institutet (KI), Riks­banken samt arbets­marknadens organisa­tioner. AKU används vid SCB också i arbetet med national­räken­skaperna samt vid arbets­krafts­analyser och prognoser. Press, radio och TV är också stora åter­kommande användare av statistik från AKU.