There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Beskrivning av Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Till innehåll på sidan

Beskrivning av Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) utförs löpande av Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med under­sök­ningarna är att beskriva de aktuella syssel­sätt­nings­för­håll­andena och att ge informa­tion om utveck­lingen på arbets­marknaden.

Resultaten används tillsammans med annan arbets­marknads­statistik som underlag för planering av och beslut om arbets­marknads­politiska program, liksom för uppfölj­ning av arbets­marknads­insatser. För allmänna konjunk­tur­bedöm­ningar och inter­nationella jämförelser är AKU ett viktigt underlag. AKU‑resultaten täcker också väsent­liga delar av den eko­nom­iska och sociala forsk­ningens behov av data om arbets­marknaden. Dess­utom utnyttjas statistiken allmänt för mass­medias informa­tion till allmänheten inom området.

Bland de viktigaste användarna av statistik från AKU finns Riks­dag och regering (Arbets­marknads‑, Närings‑ och Finans­departe­menten), Arbets­för­med­lingen (AF), Konjunk­tur­institutet (KI), Riks­banken samt arbets­marknadens organisa­tioner. AKU används vid SCB också i arbetet med national­räken­skaperna samt vid arbets­krafts­analyser och prognoser. Press, radio och TV är också stora åter­kommande användare av statistik från AKU.