Till innehåll på sidan

Lokala arbetsmarknader (LA)

Syftet med lokala arbetsmarknader (LA) är att kunna be­skriva arbets­marknadens funk­tions­­sätt för geogra­fiska om­råden som är re­lativt oberoende av om­värl­den med av­seende på utbud och efterfrågan av ar­bets­kraft.

De lokala arbets­mark­naderna är således funk­tio­nella och kan förändras över ti­den beroende på för­än­dringar i pendlings­ström­­­­mar­nas riktning och styrka. LA används även för att beskriva regionförstoring.

Nedan presenteras uppgifter om lokala arbetsmarknaders omfattning vid olika tidpunkter, principerna för LA-indelningen, deras struktur i landsdelar samt statistik om lokala arbetsmarknader.

För mer information, kontakta rams@scb.se.