Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2019

Lägre sparande på bankkonto under tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-11-21 9.30

Hushållens finansiella sparande under tredje kvartalet i år uppgick till 4 miljarder kronor, vilket var lägre än motsvarande kvartal 2018. Det lägre finansiella sparandet berodde bland annat på lägre sparande på bankkonto och negativ skatteperiodiseringseffekt. Hushållens låneökningstakt avtog ytterligare och var 0,1 procentenheter lägre än närmast föregående kvartal.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 51 miljarder kronor, medan skulderna ökade med drygt 46 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2019. Det resulterade i ett finansiellt sparande på 4 miljarder kronor. Hushållens finansiella förmögenhet steg med 2,2 procent till 10 450 miljarder kronor. Enligt Affärsvärldens generalindex steg börsen med 1,9 procent under kvartalet.

Lägre sparande på bankkonto och avtagande låneökningstakt

Det som främst bidrog till det lägre finansiella sparandet var lägre sparande på bankkonto och negativ skatteperiodiseringseffekt. Skatteperiodiseringar innebär att skatter och sociala avgifter bokförs vid den tidpunkt de uppkommer i stället för när de faktiskt betalas.

Hushållens sparande på bankkonto har under de senaste åren varit en starkt bidragande faktor till ett högre finansiellt sparande. Under det tredje kvartalet i år uppgick sparandet på bankkonto till 9 miljarder kronor. Det är den lägsta nivån för ett tredje kvartal på fem år. Skatteperiodiseringseffekten uppgick till -14 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 4 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Nettoupplåningen, dvs. nytagna lån minus amorteringar, uppgick under tredje kvartalet 2019 till 49 miljarder kronor. Det är i linje med nettoupplåningen motsvarande kvartal förra året. Den årliga tillväxttakten på lån avtog ytterligare och uppgick till 4,7 procent, vilket var 0,1 procentenheter lägre än föregående kvartal. Hushållens lån, som främst består av lån i bank- och bostadsinstitut samt CSN-lån, uppgick vid tredje kvartalets slut till 4 378 miljarder kronor.

Hushållens lån, transaktioner och årlig tillväxttakt

Diagram

Avtagande nettoköp av nya bostadsrätter

Nettoköpen av nya bostadsrätter uppgick till 9 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2019. Det var 6 miljarder kronor lägre än motsvarande period förra året.

Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång. Hushållen nettoköpte fritidshus i utlandet för 0,5 miljarder kronor. Hushållens tillgångar i bostadsrätter i Sverige och fritidshus i utlandet uppgick till ett värde av 2 931 miljarder kronor, där värdet på bostadsrätter stod för 93 procent.

Hushållen nettoköpte fonder och aktier

Hushållen nettoköpte under kvartalet fondandelar och aktier för 2,8 respektive 2,5 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har hushållen i genomsnitt nettoköpt aktier och fondandelar för 3,2 respektive 4,9 miljarder kronor per kvartal. Inom dessa tillgångsslag har, under samma period, andra fonder och onoterade aktier stått för det största positiva bidraget.

Hushållen har investerat i onoterade aktier för i genomsnitt 3,9 miljarder kronor per kvartal. Börsnoterade aktier har under samma period nettosålts för i genomsnitt 0,4 miljarder kronor per kvartal, men variationen mellan kvartalen är stor. Inom tillgångsslaget fonder, nettosåldes under tioårsperioden räntefonder med i genomsnitt 0,8 miljarder kronor per kvartal. Aktiefonder nettosåldes med 0,5 miljarder, medan andra fonder nettoköptes med i snitt 5,4 miljarder kronor per kvartal. Andra fonder består av blandfonder, hedgefonder och övriga fonder.

Fonder och aktier, transaktioner

Diagram

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna, där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för tredje kvartalet 2019, uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 1996 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 24 september.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, andra kvartalet 2019

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-20 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Jonas Hallberg

Telefon
010-479 40 44
E-post
jonas.hallberg@scb.se