Till innehåll på sidan

Index

Undersökningar om Index

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal.

Arbetskostnad, Index

Labour cost index (LCI)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

LCI visar kvartalsvis utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme uppdelat på arbetare och tjänstemän, det vill säga lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. I LCI ingår enbart privat sektor. LCI publiceras även på Eurostats webbplats där både privat och offentlig sektor ingår utan uppdelning mellan arbetare och tjänstemän, där ingår även bonus. Se länk under fördjupad information.

Arbetskostnad, Index

Fastighetspriser och lagfarter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Boende, Bostadspriser, Fastigheter, Fritidshus, Index, Priser, Småhus

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över hushållens konsumtion. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Handel, Index, Omsättning

Tjänsteproduktionsindex

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Näringsliv, Tjänsteproduktion

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat Produktionsmedelsprisindex (PM-index), Avräkningsprisindex (A-index), Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) per månad.

Index, Livsmedel

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Produktion

Industrins orderingång och omsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Omsättning, Order

Produktionsindex över näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Index, Industri, Produktion

Konsumentprisindex (KPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Ekonomi, Index, Inflation, Prisbasbelopp, Priser

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Avtalsreglering, Index, SPIN

Köpkraftspariteter (PPP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

BNP, Index, Köpkraft, Prisnivå, Växelkurs

Byggnadsprisindex (BPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet visar prisutvecklingen för nybyggda bostäder, det vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt. Statistiken omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt med gruppbyggda småhus kan innehålla ett eller flera småhus.

Bostäder, Byggande, Index, Priser

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Byggande, Entreprenadindex, Index, Priser