Till innehåll på sidan

Industri

Undersökningar om Industri

Industrins energianvändning

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

Bränsle, El, Industri

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Företagsekonomi, Industri, Produktion

Industrins förbrukning av inköpta varor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Industri, Industriproduktion, Produktion, Råvaror

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Produktion

Industrins orderingång och omsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Index, Industri, Omsättning, Order

Industrins lager

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Företagsekonomi, Industri, Lager

Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Företagsekonomi, Industri

Produktionsindex över näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Index, Industri, Produktion