Till innehåll på sidan

Företagsekonomi

Undersökningar om Företagsekonomi

Finansiella företag, årsbokslut

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Balansräkning Banker Företagsekonomi Resultaträkning

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Näringsliv Tjänsteproduktion

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Djur Företagsekonomi

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lager

Industrins varuproduktion (IVP)

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Produktion

Balansstatistik

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lån Sparande Tillgångar och skulder

Företagens utländska handelskrediter

Statistiken ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet och visar företagens kundfordringar och leverantörsskulder gentemot utländska företag fördelat på koncernföretag och övriga.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Tillgångar och skulder

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Produktion

Industrins orderingång och omsättning

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Index Industri Omsättning Order

Industrins lager

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri Lager

Industrins kapacitetsutnyttjande

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Industri

Företagens utgifter för IT

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi It

Inkvarteringsstatistik

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till låg regional nivå.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtverket

Etiketter: Besöksnäring Företagsekonomi Gästnätter Hotell Omsättning Turism

Offentligt ägda företag

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, regioner och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Tillgångar och skulder