Till innehåll på sidan

Lantbruksstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar regelbundet in uppgifter om skördar av olika grödor samt om användningen av växtskyddsmedel. Ditt företag är med i en eller flera delar av årets insamling. Stora företag brukar komma med varje år.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas i ett webbformulär. För att förenkla uppgiftslämnandet finns på webbsidan beräkningsfunktioner som räknar samman skördade kvantiteter med olika vattenhalter. En nyhet i delen om växtskyddsmedel är att data kan laddas in till blanketten direkt från växtodlingsprogram. Det ger en ökad valfrihet i sättet att lämna uppgifter.

Om du inte kan lämna uppgifter via internet blir du kontaktad av en intervjuare som hämtar in uppgifterna per telefon.

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas från SCB i slutet av september. 

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker för gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket under ämnesområdet Miljö.

För skörd och höstsådda arealer sker publicering på SCB:s hemsida under Jord och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Jordbruksverket

SCB, Jordbrukets produktion

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se