Till innehåll på sidan

Skörd för ekologiskt odlad spannmål, trindsäd och oljeväxter

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Varje år samlar SCB in uppgifter om skördens storlek för spannmål, trindsäd och oljeväxter. För att få fram motsvarande information om den ekologiska odlingen kontaktar vi ett urval av de gårdar som får ersättning för ekologisk odling. Genom specialbearbetning av underlag från den ordinarie skördeundersökningen för spannmål, trindsäd och oljeväxter beräknas även skörd från den konventionella odlingen.

Skördestatistiken för den ekologiska odlingen används för planering av handel och export, marknadsbedömningar, ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn och för uppföljning av jordbrukspolitiska beslut. Resultaten används även inom rådgivning, forskning och utbildning samt för internationell rapportering.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten redovisas i tabellform och publiceras under våren året efter det aktuella skördeåret. Publicering sker på SCBs hemsida för Jord  och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte reglerat i lag att lantbrukare måste medverka i uppgiftsinsamlingen, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla ställer upp. Jordbruksföretagen väljs ut med statistiska metoder och uppgifter från det uttagna jordbruksföretaget kan inte ersättas av uppgifter från något annat jordbruksföretag.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) om undersökningens uppläggning och genomförande. I NNR ingår företrädare för jordbruket.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se