Till innehåll på sidan

Statistikansvariga myndigheter

I Sverige finns 29 statistikansvariga myndigheter som ansvarar för officiell statistik inom sina respektive områden. Här finns en lista över myndigheterna och deras områden.

Det är regeringen som beslutar om vilka områden som ska ha officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område. Det anges i bilagan till statistikförordningen SFS (2001:100).

En förteckning över de 23 ämnesområden som den officiella statistiken omfattar finns på sidan Officiell statistik efter ämne.


Arbetsmiljöverket

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Arbetsskador
Arbetsmiljö


Brottsförebyggande rådet

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Brott
För brott lagförda personer
Kriminalvård
Återfall i brott


Centrala studiestödsnämnden

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Studiestöd


Domstolsverket

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet


Ekonomistyrningsverket

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Utfallet av statsbudgeten


Finansinspektionen

Ansvarar för officiell statistik på området
Finansmarknad:
Aktieägarstatistik
Finansräkenskaper
Finansiella företag utom försäkring
Försäkring


Folkhälsomyndigheten

Statistik hos Folkhälsomyndigheten

Ansvarar för officiell statistik på området
Folkhälsa:
Folkhälsans utveckling
Smittskydd


Försäkringskassan

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Socialförsäkring:
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp


Havs- och vattenmyndigheten

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Miljö:
Havs- och vattenmiljö
Jord- och skogsbruk, fiske:
Fiske


Kemikalieinspektionen

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljövård och naturresurshushållning:
Kemikalier; försäljning och användning


Konjunkturinstitutet

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Priser och konsumtion:
Hushållens inköpsplaner


Kungliga biblioteket

Ansvarar för officiell statistik på området
Kultur och fritid:
Bibliotek


Medlingsinstitutet

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Löner och arbetskostnader


Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ansvarar för officiell statistik på området
Socialtjänst:
Familjerådgivning
Familjerätt


Myndigheten för kulturanalys

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Kulturmiljövård
Museer
Samhällets kulturutgifter


Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Nystartade företag
Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord


Naturvårdsverket

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljö:
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Avfall
Utsläpp


Pensionsmyndigheten

Ansvarar för officiell statistik på området
Socialförsäkring:
Stöd vid ålderdom


Riksgäldskontoret

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Statlig upplåning och statsskuld


Skogsstyrelsen

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Miljö och sociala frågor i skogsbruket
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket


Socialstyrelsen

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Hälso- och sjukvård:
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker
Socialtjänst:
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
Stöd och service till funktionshindrade


Statens energimyndighet

Ansvarar för officiell statistik på området
Energi:
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet


Statens jordbruksverk

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk:
Djurhälsa
Jordbrukets ekonomi
Jordbrukets produktion
Jordbrukets struktur
Sysselsättning i jordbruket
Prisutveckling i jordbruket
Vattenbruk


Statens skolverk

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Skolväsende och barnomsorg


Statistiska centralbyrån (SCB)

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Sjuklöner
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Demokrati:
Allmänna val
Partisympatier
Kultur och fritid:
Studieförbund
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Finanser för den kommunala sektorn
Taxering
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning


Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Skogarnas tillstånd och förändring


Tillväxtverket

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Inkvartering


Trafikanalys

Ansvarar för officiell statistik på området
Transporter och kommunikationer:
Bantrafik
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Luftfart
Postverksamhet
Sjöfart
Televerksamhet
Vägtrafik
Kommunikationsvanor


Universitetskanslersämbetet

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Högskoleväsende

Se även