Till innehåll på sidan

Riktlinjer och handböcker för officiell statistik

I lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns bestämmelser om officiell statistik. I förordningens bilaga har regeringen angett de ämnes- och statistikområden inom vilka det ska produceras officiell statistik och vilka myndigheter som är statistikansvariga myndigheter (SAM). Enligt förordningen beslutar en SAM om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde, om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Den svenska regleringen av officiell statistik påverkas också av det europeiska regelverket. De kvalitetskriterier för officiell statistik som anges i statistiklagen utgår t.ex. från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 223/2009 om europeisk statistik.

Statistikmyndigheterna inom det europeiska statistiksystemet (ESS) har åtagit sig att följa "Riktlinjer för europeisk statistik (ES Code of Practice)." Rådet för den officiella statistiken (ROS) har också rekommenderat att SAM följer principerna i "Riktlinjer för europeisk statistik."

Riktlinjer för europeisk statistik, version 2017

Arbetsgruppen för metod- och kvalitetsfrågor tog 2013 fram en handledning för att stödja efterlevnad av "Riktlinjer för europeisk statistik." Då var det "Riktlinjer för europeisk statistik," version 2011, som gällde men handledningen är fortfarande aktuell i många delar.

Handledning till Riktlinjer för europeisk statistik

SCB har tagit fram föreskrifter om kvalitet för officiell statistik.

Se  SCB:s författningssamling för officiell statistik

Som stöd för att underlätta och främja en enhetlig tillämpning av SCB:s föreskrifter finns följande handböcker.

SCB har också tagit fram riktlinjer som stöd för att underlätta en enhetlig tillämpning av begrepp eller rutiner inom olika delar av statistikframställningen.

På uppdrag av ROS har en samarbetsgrupp för röjandekontroll tagit fram en handbok i statistisk röjandekontroll, 2015.

Handbok i statistisk röjandekontroll

Här finns information om klassifikationer och standarder för indelningar av statistiska objekt.

Klassifikationer och standarder (scb.se) 

Se även