Till innehåll på sidan

SCB:s pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja kapacitetsutveckling av statistiksystemen i låg- och medelinkomstländer. Här beskrivs några av de biståndsfinansierade projekt som vi arbetar med runt om i världen.

Albanien

SCB samarbetar med den albanska statistikmyndigheten INSTAT sedan 2001 och projektet kommer att avslutas under 2020. Målet är att skapa ett hållbart statistiksystem i Albanien. INSTAT ska också självständigt kunna bygga intern och extern kapacitet samt producera användarvänlig statistik för nyckelaktörerna.

Exempel på resultat som uppnåtts inom ramen för projektet är ett ramverk med uppföljningsbara indikatorer som mäter organisationens prestationer över tid. Dessutom har en databas skapats där administrativa data från olika källor kombineras. Den ska användas för kvalitetsgranskning och bortfallshantering för urvalsundersökningar.

Under 2019 har ett HR-system införts. INSTAT har numera även ett intranät som underlättar kommunikationen och samarbetet i organisationen. En satsning har också gjorts för att medarbetarna ska kunna kommunicera och tillgängliggöra statistiken mer effektivt, dels på vetenskaplig nivå och dels till icke-professionella användare.

Kenya

SCB har samarbetat med Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) sedan 2015. Målet är att förbättra kapaciteten i det nationella statistiska systemet i Kenya där KNBS är en del. Det ska ske genom att relevant, tillförlitlig och aktuell statistik produceras i enlighet med internationella standarder.

Under den senaste tiden har projektet bidragit till att lyfta viktiga jämställdhetsfrågor i Kenya, framförallt genom att sprida jämställdhetsstatistik tillsammans med UN Women. Miljöstatistiken har också förbättrats och produceras numera efter FN:s riktlinjer. Uppföljningen av Kenyas ekonomi har också stärkts genom förbättrad prisstatistik samt att företagsregistret uppdaterats med mer omfattande statistik.

Under 2019 har arbetet fortsatt med att stärka den ekonomiska statistiken, framför allt genom stöd till basårsomläggningen för Nationalräkenskaperna. På IT-området har projektet stöttat uppbyggnaden av en ny datacentral, stärkt säkerhet för folk- och bostadsräkningen som genomfördes i augusti samt infört ett nytt system för nationalräkenskaperna.

Mali

Samarbetet mellan SCB och Malis statistikmyndighet INSTAT fick en nystart 2016. Samarbetet går ut på att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och analysen av statistisk information i enlighet med användarnas behov.

Projektet har bidragit till införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg för att effektivisera statistikverksamheten på INSTAT. Organisationens förmåga att självständigt genomföra hushållsundersökningar har även ökat. Även avfallsstatistiken har utvecklats och kompetensen för att beräkna statistiken på utsläpp till luft och inom avfallssektorn har stärkts.

Under 2019 har IT-medarbetare utbildats i databashantering och underhåll. Dessutom har en kommunikationsstrategi införts, processer för spridning av statistik har fastställts och behoven för internkommunikation har kartlagts.

Somalia

I Somalia samarbetar SCB sedan 2015 med både den federala regeringens statistikdirektorat, samt med statistikkontoren i Puntland och Somaliland. Målet med projektet i Somalia är att underlätta beslutsfattares förståelse för samt höja deras tillit till statistiska data. Med hänsyn till säkerhetsläget i Somalia arbetar SCB inte på plats i landet, utan istället i närliggande länder såsom Kenya.

Samarbetet har bland annat lett till att Konsumentprisindex (KPI) numera publiceras regelbundet med avsevärt förbättrad kvalitet. En annan framgång är att två publikationer om jämställdhetsstatistik har producerats, en för Somaliland och en för Puntland.

Under 2019 har SCB, de somaliska samarbetspartnerna, Världsbanken och IMF gemensamt har tagit fram en gemensam och harmoniserad Bruttonationalprodukt (BNP).

Kambodja

SCB har samarbetat med Kambodjas statistikmyndighet NIS (National Institute of Statistics) i mer än tio år. Syftet är att förbättra kvaliteten på den nationella statistiken, som utgör underlag för regeringens budget och ekonomiska beslut.

Ett av de främsta resultaten som uppnåtts de senaste åren är att den omfattande hushållsundersökningen har byggts upp och nu har genomförts i flera omgångar. NIS har även börjat producera nationalräkenskaperna utifrån internationella standarder.

Exempel på viktiga resultat från 2019 är att kunskapen och förståelsen om nationalräkenskaperna har ökat bland viktiga statistikanvändare efter flera intressentmöten och utbildningar. Dessutom har tidsserier säkerställts för att kunna följa Kambodjas utveckling över tid enligt de nya beräkningarna. En metodgrupp har även etableras som ska ge stöd i statistisk metod till den övriga organisationen, och ett publiceringsteam har tillsatts för att förbättra spridningen av statistiken till användare.

I samband med folk- och bostadsräkningen har SCB också bidragit till att en ändamålsenlig IT-struktur etablerats på statistikmyndigheten.

Guatemala

Projektet med Guatemalas statistikmyndighet Instituto Nacional de Estadistica (INE) har pågått sedan 2016. De övergripande målen med samarbetet är ökad publicering av statistik, förbättrad samordning av statistiksystemet samt ökad trovärdighet i statistiken som produceras.

Ett viktigt resultat som uppnåtts är att statistikmyndigheten numera har en enhet som samordnar det nationella statistiksystemet. Det finns numera även en kommunikationsstrategi för extern och intern kommunikation samt tillgängliggörande av statistik.

Under 2019 har samarbetet mynnat ut i ökad kompetens inom statistisk metod genom utbildningar i grundläggande statistisk teori och urvalsteori. Utvecklingen av ett intranät har också inletts, som ett led i förbättringen av internkommunikationen på statistikmyndigheten.

International Training Programme (ITP) i jämställdhetsstatistik

International Training Programme (ITP) i jämställdhetsstatistik syftar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män genom att använda statistik som ett verktyg. Programmet går ut på att genom utbildning, studiebesök och mentorskap stödja deltagare i att utveckla sina kunskaper i statistik för att kunna använda det i sitt arbete för att bättre belysa situationen för kvinnor och män.

Under 2019 avslutades den tredje programomgången med deltagare från Uganda, Rwanda, Tanzania, Palestina och Bangladesh och programomgång fyra med deltagare från Kambodja, Myanmar, Zambia, Etiopien och Liberia inleddes.

De deltagande länderna har under året ökat spridningen och användandet av jämställdhetsstatistik i deltagande länder. Det har bland annat skett genom att samtliga deltagare har tagit fram och kommunicerat digitalt och tryckt material om jämställdhetsstatistik eller om hur statistiken kan användas i organisationer för påverkansarbete för ökad jämställhet. Seminarier och lanseringsevent för deltagarnas resultat har också möjliggjort debatt och diskussion mellan strategiska nyckelorganisationer för jämställdhetsarbete, främst inom myndighetssfären, civila samhället och akademin.

Regionalt projekt på västra Balkan

På Västra Balkan samarbetar SCB med statistikmyndigheterna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Projektet fokuserar framför allt på statistisk metod och användandet av administrativa register för statistiska ändamål.

Målet är att öka kompetensen hos statistikbyråerna och samtidigt förbättra möjligheterna till samarbete mellan länderna. På så sätt byggs en grund för att länderna själva ska kunna utnyttja den kompetens som finns i regionen. En medveten strategi är att använda lokala experter från statistikmyndigheterna på olika kurser och seminarier tillsammans med svenska experter.