Till innehåll på sidan

SCB:s pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja kapacitetsutveckling av statistiksystem i låg- och medelinkomstländer. Här beskrivs några av de biståndsfinansierade projekten och programmen som vi arbetar med runt om i världen.

Albanien

Projektet syftar till att upprätta ett hållbart statistiskt system i Albanien där statistikmyndigheten INSTAT självständigt bygger intern och extern institutionell kapacitet och producerar statistik som är användarvänlig och används av nyckelaktörer.

SCB samarbetar med den albanska statistikmyndigheten INSTAT sedan 2001 och projektet kommer att avslutas under 2021. I den sista fasen har fokus bland annat legat på stärkt ledarskap och intern kompetensutveckling, samt styrning av organisationen. Ett ramverk för uppföljningsbara indikatorer har sjösatts och förbättrade IT-system har installerats. En mikrodataplattform som ska användas för överföring av data till forskare har också tagits fram. Dessutom har en satsning gjorts på kommunikation av statistik, dels på vetenskaplig nivå och dels till icke-professionella användare.

Bangladesh

Målsättningen med projektet tillsammans med Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) är att öka användningen av statistiken i opinionsbildning, beslutsfattande och demokratiförankring.

Med stöd av projektet, som pågått sedan 2018, har statistikmyndigheten i Bangladesh etablerat en enhet för statistisk metod och kapacitetsutveckling har skett på området för att stärka enheten. Dessutom har aktiviteter genomförts med fokus på management och samordning av det statistiska systemet samt kommunikation och spridning av statistik.

Guatemala

Projektet tillsammans med Guatemkosovoalas statistikmyndighet Instituto Nacional de Estadistica (INE) har som mål att bidra till ökad publicering av statistik, förbättrad samordning av statistiksystemet samt ökad trovärdighet i statistiken som produceras. Samarbetet har pågått sedan 2016.

Ett viktigt resultat som uppnåtts är att statistikmyndigheten numera har en enhet som samordnar det nationella statistiksystemet. Dessutom har samarbetet mynnat ut i ökad kompetens inom grundläggande statistisk teori och urvalsteori. Förbättringar har också gjorts inom prisstatistiken, främst för konsument- och producentprisindex. Projektet har även bistått INE med att få fram ett system för prisreferensindex.

Kambodja

Samarbetet med Kambodjas statistikmyndighet National Institute of Statistics (NIS) har pågått i femton år. Målsättningen är förbättrad kvalitet på den nationella statistiken som underlag till regeringens budget- och ekonomiska beslut. Projektet utgör en del av ett större program inriktat på ansvarsutkrävande och transparens för offentlig finansiell styrning.

Ett av de främsta resultaten som uppnåtts de senaste åren är att den omfattande hushållsundersökningen har etablerats och nu genomförts i flera omgångar. Dessutom har ekonomisk statistik som tagits fram för att ge ökat stöd till användarna publicerats. Ett ökat oberoende av statistikmyndigheten från Kambodjas planeringsmyndighet har också skett.

Kenya

Projektet har pågått sedan 2015 med målsättningen att förbättra den institutionella kapaciteten hos statistikmyndigheten Kenya Bureau of Statistics (KNBS) och det nationella statistiska systemet i Kenya att producera relevant, tillförlitlig och aktuell statistik i enlighet med internationella standarder.

Projektet har gett omfattande stöd till den ekonomiska statistiken, bland annat genom en basårsomläggning för nationalräkenskaperna, konsumentprisindex och producentprisindex. Uppföljningen av Kenyas ekonomi har också stärkts genom förbättrad prisstatistik samt att företagsregistret uppdaterats med mer omfattande statistik. Projektet har också bidragit till att lyfta viktiga jämställdhetsfrågor i Kenya, framförallt genom att sprida statistik tillsammans med UN Women. Dessutom har miljöstatistiken förbättrats och produceras numera i enlighet FN:s riktlinjer.

Kosovo

Projektet tillsammans med Kosovo Agency of Statistics (KAS) går ut på att bidra till att stärka det statistiska systemet i landet genom att möjliggöra utveckling av tillförlitlig statistik för beslutsfattande. Projektet fick en nystart 2019 och är numera samfinansierat mellan EU och Sida. 

Exempel på resultat och viktiga aktiviteter i projektet är att den icke observerbara (svarta) ekonomin har inkluderats i nationalräkenskaperna. Nya och förbättrade enkäter har också skapats för flera produkter inom den ekonomiska statistiken och företagsstatistiken så att de uppfyller Eurostats krav. Dessutom har statistik om inkomst och levnadsvillkor (SILC) producerats för första gången. 

Mali

Projektet tillsammans med statistikmyndigheten Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) fick en nystart 2016. Det syftar till att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och analysen av statistisk information i enlighet med användarnas behov. 

Projektet har bidragit till införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg för att effektivisera statistikverksamheten på INSTAT. Organisationens förmåga att självständigt genomföra hushållsundersökningar har även ökat. Dessutom har avfallsstatistiken utvecklats och kompetensen för att beräkna statistiken för utsläpp till luft har stärkts. Projektet har också etablerat ett samarbete med UN Women, och relevanta indikatorer för jämställdhetsanalys har tagits fram. 

Somalia

I Somalia samarbetar SCB sedan 2015 med både den federala regeringens statistikdirektorat, samt med statistikkontoren i Puntland och Somaliland. Projektet syftar till stärkt kapacitet i syfte att underlätta beslutsfattares förståelse för samt höja deras medvetenhet och tillit till statistiska data. 

Samarbetet har lett till att konsumentprisindex numera publiceras varje månad, samt att bruttonationalprodukten BNP publiceras årligen. Förberedelser har också skett för att genomföra en hushållsbudgetundersökning, som är av stor vikt för att kunna mäta fattigdomen i landet. 

Globalt program för att utveckla kapacitet, data och statistik för Agenda 2030 

Målet med programmet är förbättrad kvalitet, tillgänglighet och användning av data i uppföljningen av Agenda 2030. SCB samarbetar med PARIS21 (Partnership for Statistics in the 21st Century), en enhet under OECD som arbetar med kapacitetsutveckling i statistik. 

Viktiga aktiviteter som genomförts är utveckling av en gemensam plattform för presentation av hållbarhetsindikatorerna tillsammans med FN:s statistikdivision. Dessutom har ett partnerskap med FN:s migrationskontor etablerats för att ta fram stöd i hur migranters situation kan belysas vid uppföljningen av Agenda 2030. Ett system med användarstöd för nationalräkenskaper i Afrika har också utvecklats och implementerats tillsammans med Afrikanska unionen och experter från flera användarländer. 

International Training Programme (ITP) för jämställdhetsstatistik

Programmet syftar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män genom att använda statistik som ett verktyg. För att åstadkomma detta får deltagarna i SCB:s ITP möjlighet att öka sin kapacitet i jämställdhetsstatistik och utveckla metoder för att samhällsutvecklingen ska kunna drivas framåt med hjälp av denna.

Under 2020 avslutades den fjärde programomgången med deltagare från Kambodja, Myanmar, Zambia, Etiopien och Liberia och programomgång fyra med deltagare från samma länder inleddes.

Deltagarna har ökat spridningen och användandet av jämställdhetsstatistik i sina länder. Det har bland annat skett genom att de har tagit fram och kommunicerat jämställdhetsstatistik till strategiskt utvalda målgrupper i syfte att få dem att agera för ökad jämställdhet.

Regionala projektet Västra Balkan

På Västra Balkan samarbetar SCB med statistikmyndigheterna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien. Projektet fokuserar framför allt på statistisk metod och användandet av administrativa register för statistiska ändamål.

Målet är att öka kompetensen hos statistikmyndigheterna och samtidigt förbättra möjligheterna till samarbete mellan länderna. På så sätt byggs en grund för att länderna själva ska kunna utnyttja den kompetens som finns i regionen. En medveten strategi är att använda lokala experter från statistikmyndigheterna på olika kurser och seminarier tillsammans med svenska experter.

Regionalt projekt för migrationsstatistik i Afrika

Syftet är att förbättra och harmonisera migrationsstatistiken på regional och kontinental nivå i Afrika. SCB samarbetar här med Afrikanska unionens statistikorgan StatAfric och fyra utvalda ekonomiska gemenskaper på kontinenten.

Exempel på resultat och aktiviteter är förbättrad datainsamling från medlemsländer om arbetsmigration genom att kunskapen om existerande data, alternativa datakällor och metoder har stärkts.

Dessutom har vedertagna statistiska metoder för att kompensera för bortfall införts för att förbättra statistiken. En webbplats och en första version av en dataportal för insamling och spridning av statistiken har också utvecklats.