Till innehåll på sidan

SCB:s pågående utlandsprojekt

SCB bidrar med kunskap och erfarenhet för att stödja kapacitetsutveckling av statistiksystemen i låg- och medelinkomstländer. Här beskrivs några av de biståndsfinansierade projekt som vi arbetar med runt om i världen.

Albanien

SCB samarbetar med den albanska statistikmyndigheten INSTAT sedan 2001 och projektet är nu inne i sin slutfas. Målet är att skapa ett hållbart statistiksystem i Albanien. INSTAT ska också självständigt kunna bygga intern och extern kapacitet samt producera användarvänlig statistik för nyckelaktörerna.

Resultat som har uppnåtts på senare tid är bland annat att INSTAT har utvecklat ett ramverk med indikatorer som ska användas för att mäta och följa upp verksamheten. Riktlinjer för hur organisationen ska ledas har dessutom antagits och ett internt ledarskapsprogram har påbörjats. Två större utbildningsprogram har också tagits fram, varav ett ingår i albanska statens officiella utbildningsprogram.

En rapport om brottsstatistik har för första gången publicerats i Albanien. Dessutom har en databas med administrativa data för kvalitetsgranskning och kompensation för bortfall inom urvalsundersökningar skapats.

Regionalt projekt på västra Balkan

På Västra Balkan samarbetar SCB med statistikmyndigheterna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Projektet fokuserar framför allt på statistisk metod och användandet av administrativa register för statistiska ändamål.

Målet är att öka kompetensen hos statistikbyråerna och samtidigt förbättra möjligheterna till samarbete mellan länderna. På så sätt byggs en grund för att länderna själva ska kunna utnyttja den kompetens som finns hos statistikbyråerna i regionen. En medveten strategi är att använda lokala experter från statistikbyråerna på olika kurser och seminarier tillsammans med svenska experter.

Kambodja

SCB har samarbetat med Kambodjas statistikmyndighet NIS (National Institute of Statistics) i mer än tio år. Syftet är att förbättra kvaliteten på den nationella statistiken som underlag för regeringsbeslut.

Ett av de främsta resultaten som uppnåtts de senaste åren är att den omfattande socioekonomiska undersökningen, som genomförs bland landets hushåll, nu är etablerad på statistikmyndigheten. Den har dessutom uppdaterats med ett nytt urval. Resultaten från undersökningen har fått stor betydelse för beslutsfattandet i landet.

NIS har även börjat publicera nationalräkenskaperna utifrån internationella standarder och genomfört insamling till producentprisindex (PPI) som publiceras för första gången på lång tid. Dessutom har en ny IT-miljö installerats för att säkerställa stabil datahantering på statistikbyrån.

Guatemala

Projektet med Guatemalas statistikmyndighet Instituto Nacional de Estadistica (INE) har pågått sedan 2016. Det övergripande målet med samarbetet är att myndigheten ska öka sin kapacitet att ta fram nationell statistik som är pålitlig, opartisk och av god kvalitet. En viktig fråga är hur statistikbyrån ska kunna stötta det nationella statistiksystemet.

Ett viktigt resultat som uppnåtts är att statistikbyrån numera har en enhet som samordnar det nationella statistiksystemet. Förbättringar av prisstatistiken har också gjorts, främst inom Konsumentprisindex (KPI) och Producentprisindex (PPI). Dessutom har INE producerat en publikation om jämställdhetsstatistik.

Samarbetet har också mynnat ut i en effektiviserad databashantering och i att infrastrukturen för organisationens IT-system har förbättrats. INE arbetar också löpande med införandet av den framtagna kommunikationsstrategin.

Somalia

I Somalia samarbetar SCB sedan 2015 med både den federala regeringens statistikdirektorat samt med statistikkontoren i Puntland och Somaliland. Målet med projektet i Somalia är att stärka den statistiska kapaciteten inom landet i syfte att skapa förståelse, medvetenhet och förtroende för data bland beslutsfattare. Med hänsyn till säkerhetsläget i Somalia arbetar SCB inte på plats i landet, utan istället i närliggande länder såsom Kenya.

Samarbetet har bland annat lett till att Konsumentprisindex (KPI) numera publiceras regelbundet med avsevärt förbättrad kvalitet. Dessutom kommer Bruttonationalprodukten (BNP) att publiceras för första gången på 30 år. En annan framgång är att två publikationer om jämställdhetsstatistik har producerats, en för Somaliland och en för Puntland. I samband med publiceringen har event genomförts både i Garowe och i Hargeisa med stort medialt genomslag.

Kenya

SCB har samarbetat med Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) sedan 2015. Målet är att förbättra kapaciteten i det nationella statistiska systemet i Kenya där KNBS är en del. Det ska ske genom att relevant, tillförlitlig och aktuell statistik produceras i enlighet med internationella standarder.

Under den senaste tiden har KNBS förmåga att publicera och kommunicera statistik stärkts, bland annat genom en omgörning av webbplatsen. Uppföljningen av Kenyas ekonomi har också förbättrats genom att företagsregistret har uppdaterats med mer omfattande statistik. Ett nytt digitalt insamlingsverktyg för konsumentprisindex (KPI) innebär, tillsammans med en uppdatering av undersökningen, att prisnivån kan beräknas med högre kvalitet och precision än tidigare.

Projektet har även bidragit till att lyfta viktiga jämställdhetsfrågor i Kenya, framförallt genom att sprida jämställdhetsstatistik tillsammans med UN Women.

Mali

Samarbetet mellan SCB och Malis statistikbyrå INSTAT fick en nystart 2016. Samarbetet går ut på att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och analysen av statistisk information i enlighet med användarnas behov.

Prioriterade statistikområden för kapacitetsutveckling har de senaste åren varit nationalräkenskaper, jämställdhetsstatistik och miljöstatistik. Fokus har även varit ökad kvalitet och självständighet i hushållsundersökningen. Dessutom har en publikation med jämställdhetsstatistik lanserats. 

Införandet av ett planerings- och uppföljningsverktyg har dessutom effektiviserat statistikverksamheten på INSTAT. Samtidigt har tillgängliggörandet av statistiken ökat genom installationer i IT-miljön, samt genom att en kommunikationsstrategi har tagits fram.