Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:11

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor;

Publicerad: 2018-04-04

Beslut den 27 mars 2018.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att 2 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor ska ha följande lydelse.

2 § Uppgifter om förbrukning av inköpta varor ska lämnas till SCB senast den 23 maj av de företag som även har valts ut att delta i undersökningen Företagens ekonomi enligt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:10) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Övriga företag som ska delta i denna undersökning väljs ut genom statistiska metoder och ska lämna uppgifter senast den 19 september.


Denna författning träder i kraft den 24 april 2018.

SCB-FS 2021:10