Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:15

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda lägenheter;

Publicerad: 2019-04-04

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Ägare till nybyggda hus i vilka bostäder upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas av ägare som valts ut genom statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska lämnas årligen senast tre veckor efter det att de begärts. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckning Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter (bilaga).

4 § I samband med att SCB begär uppgifter, får SCB besluta att vissa frågor i bilagorna inte behöver besvaras.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2019, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2009:5) om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda bostäder upphör att gälla. 

SCB-FS: 2020:16