Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:16

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:15) om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda lägenheter;

Publicerad: 2020-04-24

Hämta föreskriften:

beslutade den 14 april 2020. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att 1 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:15) om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda lägenheter ska ha följande lydelse. 

1 § Byggherrar eller ägare till nybyggda hus i vilka bostäder upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas av byggherrar eller ägare som valts ut genom statistiska metoder.

 Denna författning träder i kraft den 10 maj 2020. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Michael Schöllin
(Regioner och miljö) 

SCB-FS 2019:15