Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:24

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan

Publicerad: 2019-09-30

Hämta föreskriften:

Statistiska centralbyråns föreskrifter

om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan

beslutade den 24 september 2019. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, eller enskilda fysiska eller juridiska personer som bedriver yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) ska på begäran lämna uppgifter årsvis avseende sökande till sina YH-utbildningar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Sökande till yrkeshögskolan (bilaga). 

2 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB anvisar senast 8 veckor efter den dag som SCB:s begäran om uppgifterna är daterad. 

3 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 2 §. 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Katarina Wizell
(Befolkning och Välfärd)

SCB-FS 2020:7