Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:07

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:24) om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan;

Publicerad: 2020-02-11

beslutade den 21 januari 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att 1 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:24) om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

1 § Statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, eller enskilda fysiska eller juridiska personer som bedriver yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) ska på begäran lämna uppgifter årsvis avseende sökande till sina YH-utbildningar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Sökande till yrkeshögskolan (bilaga).
__________

Denna författning träder i kraft den 18 februari 2020.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Katarina Wizell (Befolkning och Välfärd)

SCB-FS 2019:24