Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:03

Statistiska centralbyråns föreskrifterom skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen

Publicerad: 2021-02-09

beslutade den 2 februari 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens förordning (EG) nr 198/2006 av den 3 februari 2006 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 om statistik över yrkesutbildning på företag, i dess lydelse enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1153/2014 av den 29 oktober 2014, samt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009. 

2 § Uppgifter till statistik om personalutbildning inom företag ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas vart femte år av företag som valts ut med statistiska metoder. 

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen ”Personalutbildning 2020”.

Om det finns särskilda skäl, kan SCB besluta om mindre justeringar i blanketten. 

4 § De begärda uppgifterna enligt 2 § ska lämnas senast den 30 augusti 2021 och avse närmast föregående kalenderår om inget annat följer av blanketten. 

5 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i 4 §.

Denna författning träder i kraft den 3 mars 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:6) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Magnus Sjöström
(Avdelningen för befolkning och välfärd)

beslutade den 2 februari 2021.