Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:06

Medlingsinstitutets föreskrifterom uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn;

Publicerad: 2019-02-25

Hämta föreskriften:

beslutade den 21 februari 2022.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn, avseende förhållandena under september månad varje år, ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 5 november varje år.

     Uppgifterna ska lämnas av företag utvalda med statistisk metod. 

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1.

     Redovisningen ska ske i enlighet med bilaga 2. 

3 § Om det föreligger särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som sägs i 1 §. 

Denna författning träder i kraft den 24 mars 2022, då Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2014:21) om uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn upphör att gälla. 

På Medlingsinstitutets vägnar 

IRENE WENNEMO
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)