Till innehåll på sidan
Logo Logo

Rådet för den officiella statistiken

Senast uppdaterad: 2022-08-24

Det finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet består av representanter från de statistikansvariga myndigheterna och har till uppgift att ge råd och stöd till SCB i samordningsrollen för den officiella statistiken.

Innehåll

 

Rådet för den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken (ROS) bildades den 1 februari 2002. Rådet är inrättat av regeringen och SCB:s instruktion (2016:822) reglerar rådets uppgifter och sammansättning. Rådet har till uppgift att ge råd och stöd till SCB gällande att:

 • verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna
 • ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet
 • senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
 • föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter
 • sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken.

 

Ledamöter i rådet

Rådet utgörs av myndighetschefer från statistikansvariga myndigheter och ska bestå av högst tolv ledamöter och en ordförande. SCB:s myndighetschef är rådets ordförande. Sex av ledamöterna är permanenta: Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk.

Övriga ledamöter utses av SCB efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och får ett förordnande för om högst tre år. Rådet träffas minst en gång per år.

Ledamöter i Rådet för den officiella statistiken fr.o.m. 1 januari 2022

Ordförande

Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån

Permanenta ledamöter:

 • Nils Öberg, Försäkringskassan,
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
 • Robert Andrén, Statens energimyndighet
 • Christina Nordin, Statens jordbruksverk
 • Peter Fredriksson, Statens skolverk

Roterande ledamöter:

 • Elisabeth Backteman, Tillväxtverket, t.o.m. 2022
 • Mattias Viklund, Trafikanalys, t.o.m. 2022
 • Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet, t.o.m. 2023
 • Per Bergling, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, t.o.m. 2023
 • Erna Zelmin, Arbetsmiljöverket, t.o.m. 2024
 • Björn Borschos, Brottsförebyggande rådet, t.o.m. 2024

Tänkt turordning för roterande ledamöter:

 • Centrala studiestödsnämnden 2023–2025
 • Domstolsverket 2023–2025
 • Ekonomistyrningsverket 2024–2026
 • Finansinspektionen 2024 -2026
 • Folkhälsomyndigheten 2025 - 2027
 • Havs- och vattenmyndigheten 2025 - 2027
 • Kemikalieinspektionen 2026 - 2028
 • Konjunkturinstitutet 2026 - 2028
 • Kungliga biblioteket 2027 - 2029
 • Medlingsinstitutet 2027 - 2029
 • Myndigheten för kulturanalys 2028-2030
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2028-2030
 • Naturvårdsverket 2029-2031
 • Pensionsmyndigheten 2029-2031
 • Riksgälden 2030–2032
 • Sveriges lantbruksuniversitet 2030–2032