Till innehåll på sidan
Logo

Rådet för den officiella statistiken

Senast uppdaterad: 2020-03-07

Det finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet består av representanter från de statistikansvariga myndigheterna och har till uppgift att ge råd och stöd till SCB i samordningsrollen för den officiella statistiken.

Innehåll

 

Rådet för den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken (ROS) bildades den 1 februari 2002. Rådet är inrättat av regeringen och SCB:s instruktion (2016:822) reglerar rådets uppgifter och sammansättning. Rådet har till uppgift att ge råd och stöd till SCB gällande att:

 • verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna
 • ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet
 • senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
 • föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter
 • sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken.

 

Ledamöter i rådet

Rådet utgörs av myndighetschefer från statistikansvariga myndigheter och ska bestå av högst tolv ledamöter och en ordförande. SCB:s myndighetschef är rådets ordförande. Sex av ledamöterna är permanenta: Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk.

Övriga ledamöter utses av SCB efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och får ett förordnande för om högst tre år. Rådet träffas minst en gång per år.

Ledamöter i Rådet för den officiella statistiken fr.o.m. 1 januari 2019

Ordförande

Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån

Permanenta ledamöter:

 • Nils Öberg, Försäkringskassan,
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
 • Robert Andrén, Statens energimyndighet
 • Christina Nordin, Statens jordbruksverk
 • Peter Fredriksson, Statens skolverk

Roterande ledamöter:

 • Sverker Härd, Myndigheten för kulturanalys, t.o.m. 2019
 • Sonja Daltung, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, t.o.m. 2019
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket, t.o.m. 2020
 • Daniel Barr, Pensionsmyndigheten, t.o.m. 2020
 • Hans Lindblad, Riksgälden, t.o.m. 2021
 • Maria Knutson Wedel, Sveriges lantbruksuniversitet, t.o.m. 2021

Tänkt turordning för roterande ledamöter:

 • Tillväxtverket 2020–2022
 • Trafikanalys 2020–2022
 • Universitetskanslersämbetet 2021–2023
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2021 - 2023
 • Arbetsmiljöverket 2022–2024
 • Brottsförebyggande rådet 2022–2024
 • Centrala studiestödsnämnden 2023–2025
 • Domstolsverket 2023–2025
 • Ekonomistyrningsverket 2024–2026
 • Finansinspektionen 2024 -2026
 • Havs- och vattenmyndigheten 2025 - 2027
 • Kemikalieinspektionen 2025 - 2027
 • Konjunkturinstitutet 2026 - 2028
 • Kungliga biblioteket 2026 - 2028
 • Medlingsinstitutet 2027 - 2029