Till innehåll på sidan
Logo Logo

Regelverk

Senast uppdaterad: 2021-05-03

På denna sidan har vi samlat de lagar, förordningar, riktlinjer med mera som reglerar den officiella statistiken samt internationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer

 

Riktlinjer och handböcker på SCB:s webbplats:

 

Andra författningar av intresse finns i den årliga rapporten om Sveriges officiella statistik 2018.

Internationella riktlinjer

Konsekvensutredning

Den 1 januari 2008 trädde en ny förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning i kraft. I förordningen finns bl.a. bestämmelser om när en konsekvensutredning ska göras och vad en konsekvensutredning ska innehålla.

Tillväxtverket ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen och Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar.

Tillväxtverket genomför mätningar av de administrativa kostnaderna. Mätresultaten samlas i en databas, Malin. Databasen Malin har skapats för att stödja departement och myndigheters arbete med att förbättra regelverket i Sverige.

Samråd

Enligt förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner ska statliga myndigheter samråda med företrädare för uppgiftslämnarna innan de beslutar om blanketter eller formulär för uppgiftslämnandet. Sådana företrädare är Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Länkar till NNR och SKL: