Till innehåll på sidan

Statistiska metoder

SCB:s statistik bygger på en uppsättning statistiska metoder som exempelvis urvalsdragning, mätteknik, granskning och rättning av data och bortfallsreduktion.

SCB:s löpande arbete med att höja statistikens kvalitet handlar bland annat om att förbättra våra statistiska metoder. Det måste vi såklart göra eftersom de rekommenderade statistiska metoderna förändras över tiden tack vare forskning och utveckling på området.

Olika former för presentation av metoderna

Handböcker för olika delar av statistikproduktionen

Rapporter med resultat från SCB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet

Riktlinjer för till exempel terminologi, definitioner, klassifikationer och kvalitetsdeklarationer

Tidskriftsartiklar om statistisk teori och metodologi.

Publicering sker oftast i olika serier

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS)

CBM (Current Best Methods) – rapporter rörande bäst kända metod på olika områden

Handböcker från SCB

Metodrapporter i form av promemorior

Bibliografier över metodartiklar

Fristående metodrapporter (utan serietillhörighet)

Forsknings- och utvecklingsrapporter från SCB

JOS – Journal of official statistics, en vetenskaplig tidskrift med artiklar om statistisk teori och metod.