Till innehåll på sidan

Stödmaterial för att inkludera transpersoner i enkäter och undersökningar

Genom ett regeringsuppdrag har SCB tagit fram ett stödmaterial för att inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Bakgrunden till uppdraget är betänkandet Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92) som överlämnades till regeringen 27 november 2017 och där ett av förslagen i betänkandet är att SCB får i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

För Sveriges officiella statistik finns ett krav på att individbaserad officiell statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot det. Kravet finns i 14 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Våren 2019 fastställde SCB riktlinjer vid tillämpningen av 14 § efter att ett förslag remitterats till övriga statistikansvariga myndigheter.

Riktlinjerna finns att läsa på SCB:s webbplats:

Riktlinjer och stöd vid tillämpningen av 14 § statistikförordningen (pdf)

Undersökningarna som ingår i den individbaserade officiella statistiken är normalt registerbaserade vilket innebär att de utgår från individers registrerade kön, det vill säga det juridiska könet.

I undersökningar där uppgift om kön inhämtas med en fråga kan det vara otydligt vilken aspekt av kön som frågan avser att mäta (exempelvis juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck).

Det kan också finnas syften där andra definitioner av kön än juridiskt kön kan vara mer lämpliga, t.ex. könsidentitet eller transerfarenhet. Detta stödmaterial syftar till att ge underlag  till sådana ställningstaganden.

Här kan du ta del av stödmaterialet (pdf)

Kontakt

Linda Björneskog, mättekniker

Telefon
010-479 41 05
E-post
linda.bjorneskog@scb.se