Till innehåll på sidan

Kvalitet och framtagning

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken. I Kvalitetsdeklaration finns information om statistikens ändamål, innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, tillgänglighet och jämförbarhet.

Statistikens framtagning

Statistikens framtagning beskrivs i SCBDOK. Där kan du läsa om vårt arbete med att genomföra den statistiska undersökningen och att skapa ett statistikregister. Följ processen genom planering, insamling, bearbetning, publicering och sparande. En utökad version av dessa dokument används vid arkivering av data hos Riksarkivet för att möjliggöra återanvändning i framtiden.

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikens detaljerade innehåll redovisas i MetaPlus. Där hittar du vilka objekt statistiken beskriver, vilken referenstid en uppgift avser och varifrån den härrör och hur den definieras. Du kan också jämföra objekt, referenstider, källor, definitioner med mera mellan olika statistiska undersökningar.

Arbetskraftsundersökningar

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsorsakade besvär

Arbetsskador

Arbetsskador

Funktionsnedsättning

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Löner och arbetskostnader

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Labour cost index (LCI)

Labour Cost Survey (LCS)

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Structure of Earnings Survey (SES)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Lönesummor

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Sjuklöner

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Vakanser och arbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Övrigt

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Longitudinell Integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll