Till innehåll på sidan

Äldreomsorg

Undersökningar om Äldreomsorg

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Barn, Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Taxor, Äldreomsorg

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Omsorg, Äldreomsorg

Statistik om socialtjänstinsatser för äldre

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet äldre personer med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning