Till innehåll på sidan

Äldreomsorg

Undersökningar om Äldreomsorg

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Bidrag Ekonomi Hushåll Taxor Äldreomsorg

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Omsorg Äldreomsorg

Statistik om socialtjänstinsatser för äldre

Statistiken visar antalet äldre personer med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Äldreomsorg Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi för åren 2007-2021. Statistiken uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Omsorg Äldreomsorg Socialtjänst Funktionsnedsättning